Административни услуги

ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

наименование на услугата

 

нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

I. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

ВЕДОМОСТИ, намиращи се в архива на МТСП

 

Кодекс за социално осигуряване.   
Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж.
Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в”.

II. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

З А Я В Л Е Н И Е

 

ВЕДОМОСТИ, намиращи се в архива на МТСП

 

Кодекс за социално осигуряване.            
Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж.
Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в”.

ІІІ. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ (извършва се служебно, между МТСП и НОИ)
 

 

Закон за администрацията - Допълнителна разпоредба §1. т. 2 "в" във връзка с чл. 6, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл. 40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

   

СПЕЦИФИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

І. Заверка на  документи, издадени от МТСП и/или ведомствата на които е правоприемник, от ВРБ към министъра на труда и социалната политика, подлежащи на легализация и използване в чужбина

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

ІІ.Издаване на актове, свързани с митническо освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. - чл.2, ал.1, във връзка с чл. 1, т. 3  г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009  на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)

 

 

ІІІ. Предоставяне на служебни книжки на административните структури на територията на Република България

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

Наредба за служебното положение на държавните служители - раздел ІІ – служебна книжка и служебен стаж, §3 от Заключителните разпоредби

 

IV.  Издаване на удостоверение за регистрация на социалните предприятия

 

З А Я В Л Е Н И Е  за вписване на предприятие клас А

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  за вписване на предприятие клас А +

 

 

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика – чл. 10, ал. 7;

Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика – чл. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3

 

V.  Заличаване на предприятие от Регистъра на социалните предприятия

 

З А Я В Л Е Н И Е  за доброволно заличаване от Регистъра на социалните предприятия

 

 

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика – чл. 10, ал. 3, ал. 13 и ал. 17;

Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика – чл. 1, т. 1, чл. 7, чл. 12 и чл. 13

важна информация