Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Vasilena.Ivanova@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Вицепремиерът Лазаров се срещна с министъра на социалното развитие на Палестина Ахмед Маждаляни

Вицепремиерът Лазаров се срещна с министъра на социалното развитие на Палестина Ахмед Маждаляни

Министър Лазаров представи акценти от реформите на грижите за деца, промените в сферата на социалното подпомагане, както и предстоящата реформа на дългосрочната грижа, чиято основна цел е осигуряването на качествени и достъпни интегрирани здравни и социални услуги съобразно потребностите на възрастните и хората с увреждания.

Над 769 000 души са подкрепени с помощи за отопление през 2022 г.

Над 769 000 души са подкрепени с помощи за отопление през 2022 г.

Министър Лазаров припомни, че в края на ноември правителството въведе нова еднократна помощ за отопление от 300 лв.  С нея държавата ще подпомогне около 48 000 хора и семейства от нови рискови групи, които до момента не са получавали средства за отопление, но се нуждаят от такава подкрепа. 

Системата за подкрепа на семействата обсъдиха министър Шалапатова и представители на Националната мрежа за децата

Системата за подкрепа на семействата обсъдиха министър Шалапатова и представители на Националната мрежа за децата

Министър Шалапатова се обърна към представителите на НМД с апел за открита комуникация и обмен на опит и знания, които според нея са ключова част за намирането на работещи решения. На срещата бе обсъдена и подготовката за цялостен анализ на нормативната база в областта на подкрепата за семействата и нейното подобряване.

Близо 55 000 деца и семействата им са подкрепени с услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР 2014 – 2020

Близо 55 000 деца и семействата им са подкрепени с услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР 2014 – 2020

През последните седем години в 65 български общини функционират Центрове за ранно детско развитие, чиито услуги се предоставят с финансиране по ОПРЧР 2014 – 2020. Дейностите включват ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително в домовете им.

МТСП ще финансира 66 проекта за достъпна жилищна среда и мобилност на хора с увреждания

МТСП ще финансира 66 проекта за достъпна жилищна среда и мобилност на хора с увреждания

Одобрените проекти са на обща стойност 2 498 598 лв. Средствата се отпускат по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания.

Работа за близо 10 000 безработни ще бъде осигурена по Националния план по заетостта за 2023 г.

Работа за близо 10 000 безработни ще бъде осигурена по Националния план по заетостта за 2023 г.

Бюджетът на Плана по заетостта за 2023 г. е 73 млн. лв. В резултат от изпълнението на заложените в него дейности се очаква средногодишната стойност на безработицата в България да се понижи до 4,1% от икономически активното население.

Комитетът за наблюдение на ПРЧР одобри шест нови операции на обща стойност около 114 млн. лв.

Комитетът за наблюдение на ПРЧР одобри шест нови операции на обща стойност около 114 млн. лв.

С тях ще бъде подобрено качеството на административните услуги за гражданите и бизнеса, ще се насърчи привличането на български и чужди граждани за работа в България, ще се окаже подкрепа на специализантите в здравеопазването и ще се стимулира социалният диалог и колективното договаряне.

Пенсионерите ще запазят право на помощта за отопление въпреки ръста на пенсиите

Пенсионерите ще запазят право на помощта за отопление въпреки ръста на пенсиите

Това става възможно, след като министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов подписа заповед за актуализиране на корекционния коефициент, с който се намаляват доходите от пенсии при определяне на правото на целевата помощ.

МТСП и ДАЗД стартират инициативата „Гласът на децата и техните семейства“

МТСП и ДАЗД стартират инициативата „Гласът на децата и техните семейства“

Мнението и предложенията на децата и техните родители ще бъдат взети предвид при подготовката на нормативни документи за подобряване на ефективността на политиките в областта на закрилата децата и оказването на по-ефективна подкрепа за техните семейства.

важна информация