Българско законодателство

КОНСТИТУЦИЯ на Република България


Кодекси:

Семеен кодекс

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наказателен кодекс


Закони:

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Закон за Омбудсмана

Закон за защита от дискриминацията

Закон за защита от домашното насилие

Закон за борба с трафика на хора


Правилници:

Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет


Постановления на Министерски съвет:

Постановление № 108 НА МС от 10 май 2014 г. за изменение на Постановление № 313 от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет

Постановление № 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет


Решения на Министерски съвет:

Извлечение от Протокол №31 от заседание на Министерския съвет на 28 юли 2022 г. за приемане на Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2021 г.

Извлечение от Протокол №54 от заседание на Министерския съвет на 27 октомври 2021 г. за приемане на Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2020 г.

РМС № 454 от 17 юни 2021 г. за приемане на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

Извлечение от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 22 юли 2020 г. за приемане на Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

Извлечение от Протокол №27 от заседанието на Министерския съвет на 3 юли 2019 г. за приемане на Доклада за равнопоставеност на жените и мъжете в България за 2018 г.

Протокол № 9 от заседанието на Министерския съвет на 7 март 2018 г. за приемане на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

Протокол № 53 от заседанието на Мнистерския съвет на 20 декември 2017 г. за приемане на Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016 г.

Протокол № 47 от заседанието на Министерския съвет на 7 ноември 2017 г. за приемане на Доклада за предприети мерки по прилагането на Плана за действие за изпълнение на Заключителните препоръки на Комитета за премахване на всички форми на дискминация по отношение на жените

Решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени ок Комитета на ООН, за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW)


Стратегии:

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2016-2020 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г.

Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006 г. - 2020 г.)


Планове:

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2023-2024 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2019 - 2020 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН, за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW);

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г.;

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г.;

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.;

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г.;

Национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете през 2011 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2008 - 2009 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г.

Национални планове за действие по заетостта


Отчети:

Резюме на извършен анализ на изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2016-2020 г.

Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г.

Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.

Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Отчет на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2008-2009 г.

Междинен отчет за изпълнението на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2008-2009 г. за периода до 31.12.2008 г.

Отчет за изпълнението на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г.


Доклади:

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2022 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2021 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2020 г.

Доклад на Областните координатори за 2020 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

Доклад на Областните координатори за 2019 г

Доклад на Областните координатори за 2018 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г.

Доклад на Областните координатори за 2017 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016 г.

Доклад за предприетите мерки по прилагането на Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2015 г.;

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2014 г.;

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.;

Национален доклад за оценка и преглед на прилагането на пекинската декларация, платформата за действие и резултатите от 23-та специална сесия на общото събрание на ООН (2000 г.) в контекста на предстоящия през 2015 г. глобален преглед на процеса „Пекин+20”;

Междинен доклад на България пред Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените;

Четвърти, пети, шести и седми консолидиран доклад на Република България във връзка с изпълнението на задълженията по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените

важна информация