Деинституционализация на грижата за деца

Реформата за деинституционализация на грижата за деца в страната е в своя финален етап. В контекста на приетата през 2010 г. Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, фокусът на процеса е поставен върху подкрепа на децата и семействата, с цел превенция на рисковете, включително за превенция на изоставянето, подобряване на мерките за реинтеграция, ранна интервенция и осигуряване на все повече възможности за подкрепа на децата в семейна среда. Движеща сила на реформата е прилагането на основния принцип, че семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете и постигане на основната цел на националната стратегия, а именно: „гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“. Процесът на деинституционализация на грижата за деца цели промяна на философията на грижите за децата с акцент върху превенция на рисковете, ранна интервенция, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда.

В резултат от целенасочените и системни усилия на всички ангажирани участници са постигнати съществени резултати. Един от най-важните резултати от реформата за деинституционализация на грижата за деца е превесът на грижата в семейна среда. Данните за децата в публична грижа показват, че в сравнение с 2010 г. много по-висок е делът на тези, които се отглеждат в семейства на роднини или близки и в приемни семейства, в сравнение с броя на децата в услуги за резидентна грижа. Броят на специализираните институции за деца също намаля значително. До края на 2020 г. бяха закрити всички специализирани институции за деца, с изключение на 4 дома за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването (във Варна, Кърджали, Плевен и Стара Загора), като предстои те също да бъдат закрити. В началото на процеса през 2010 г. функционираха 137 специализирани институции за деца. Закрити са общо 133 специализирани институции.

 

Стратегии

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

 

Планове

План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“

 

Актуална информация

Мониторингови доклади за изпълнение на Плана за действие за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България за периоди: ноември 2010 г. - юни 2011 г.; юни 2011 – юни 2012 г.; юли 2012 – юни 2013 г.

Финален доклад - Сравнителен анализ на разходите и ползите от системите за грижа за детето CCI 2010.CE.16.0.AT.076 Поръчан от Европейската комисия (Главна дирекция „Регионална политика”); Comparing Costs and Benefits of different models of Child Care CCI 2010.CE.16.0.AT.076; Comparing Costs and Benefits of different models of Child Care CCI 2010.CE.16.0.AT.076 - Final Report, Technical Annex