Добри практики

На 23-ти и 24-ти октомври 2019 г.  заместник- министър  д-р Султанка Петрова и експерти от Министерство на труда и социалната политика взеха участие в работни срещи-дискусии в областните администрации в гр. Кърджали, гр. Тополовград и гр. Елхово .  Бяха обсъдени  най–подходящите форми за взаимодействие и партньорство в социалната сфера, проблемите на място, както и визията и конкретните идеи за повишаване жизненото равнище на населението, мерки за насърчаване на социалното предприемачество и за преодоляване на демографските предизвикателства в региона.

Информационна кампания „Промяната е в нашите ръце“ Стара Загора, 19.06.2019 г. и Смолян 20.06.2019 г.

20.06.2019 г., Общинска администрация гр. Смолан,  зала „Сесийна“

19.06.2019 г. ,  Община Стара Загора, зала „Фоайе“.

Провеждане на информационни кампании под мотото „Промяната е в нашите ръце“ на 03 и 04 юни 2019 г. Повишаване на информираността на гражданите, във връзка с новата Стратегия за активен живот на възрастните хора и стимулиране сътрудничеството при прилагане на насърчителните мерки за социалните предприятия, заложени в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.

„Ефективен социален диалог в контекста на политиката по доходите от труд – по пътя на съгласието“

Семинар с международно участие, 4-5 юли, 2017г., ЦРЧРРИ и Кюстендил

1

„Подходи за повишаване на доходите от труд, редуциране на скритото заплащане и на броя  на  работещите бедни”

Кръгла маса с международно участие, Видин , 24-25юли 2014 г.

2

3

4

6

7

Основните идеи, които са дискутирани на кръглата маса са породени от практиките на страните при  управлението на процесите на планиране, наблюдение и отчитане на заплащането на наетите и неговите регионални аспекти, както и за набиране на достоверна информация.

Участието на представителите на МОТ и представители на Румъния в рамките на семинара е допринесло за по-широкия поглед и дискутиране от различни гледни точки на възможностите, перспективите и евентуални бъдещи съвместни дейности в областта на доходите от труд.

Постигнати са следните цели:

Обсъждане на международния опит и добри практически решения за подобряване управлението на политиката по доходите от труд и намаляване дела на скритото заплащане и „работещите бедни”.

Повишаване на знанията относно  структурата и управлението на процесите за  управление на политиката по доходите от труд.

Проучване опита на другите страни относно методиките и методологията в тази област, използвани от правителствата на базата на които се формират политики за повишаване на заплащането на труда чрез намаляване дела на скритото заплащане и работещите бедни.

             "По пътя на социалния диалог – от „работещи бедни“-към достойно                заплащане“

              Кръгла маса, организирана съвместно от МТСП и Фондация                           „Фридрих Еберт“ - 17 септември 2015 година

Бедността е проблем преди всичко със структурен характер, обуславя се най-вече от доминиращия механизъм на разпределение и преразпределение на доходите.

Обхватътна “работещите бедни” в страната силно редуцира стимулите за реинтеграция на безработните в пазара на труда и води до увеличаване броя на обезкуражените лица.

Бедността е проблем, който ерозира социалната стабилност и сигурност на съвременните общества, поради което заедно следва да предприемем мерки, които да възпират възпроизвеждането на бедността, вкл.:

Разкриване на нови възможности за социално включване чрез изграждането на умения и формирането на предпоставки за активно участие на „работещите бедни” в този процес

Насърчаването на инициативи за повишаване на квалификацията в подкрепа на самостоятелната заетост и др.

Министър Калфин: В България има възможност да се повишават едновременно както доходите, така и конкурентоспособността

Презентация на МТСП