Еднократна помощ от 148,35 лв. по ОПРЧР ще получат уязвими домакинства за посрещане на разходите им за електроенергия

Еднократна помощ от 148,35 лв. по ОПРЧР ще бъде предоставена на уязвими домакинства за посрещане на разходите им за елек

С еднократна помощ от 148,35 лв. ще бъдат подкрепени около 320 000 уязвими домакинства в България, които са най-засегнати от високите цени на електроенергията. Подкрепата ще бъде оказана по новата мярка „Подкрепа на уязвими домакинства - SAFE“, която е с бюджет от близо 47,5 млн. лв. Операцията беше гласувана по време на заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) след седмото изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) и създаването на нова Приоритетна ос, към която е насочен финансов ресурс от инструмента REACT-EU. 

„Основната цел на операцията е оказване на подкрепа на уязвимите домакинства да посрещнат разходите си за потребление на енергия с цел превенция от изпадане в бедност и социално изключване“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Министерството на труда и социалната политика са първите възползвали се от новия инструмент на Европейската комисия за подкрепа на най-уязвимите хора в условията на висока инфлация. 

Очакванията са дейностите по операция „Подкрепа на уязвими домакинства – SAFE“ по ОПРЧР да бъдат реализирани за период от 2-3 месеца и да приключат през есента на 2023 г., заяви Десислава Ушколова, началник-отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика. Тя уточни, че уязвимите домакинства в риск от изпадане в бедност, които ще получат еднократната помощ са 320 000 и ще бъдат компенсирани за високото ниво на инфлация, вследствие на ръста в цените на петрола, газа и електричеството. При изчисляването на размера на еднократната подкрепа за едно уязвимо домакинство, освен инфлацията за последната година са  взети предвид  и средните разходи за топлоенергия и електроенергия на домакинствата през 2022 г., които са предоставени от Националния статистически институт.

важна информация