Експерти на МОТ подкрепиха МТСП за транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати

eb0eb87a-e48b-4071-9d67-d90276844d07

Възможности за създаване на ефективна система за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), включително чрез колективното трудово договаряне, както и механизми за нейното коригиране, мониторинг и оценка, представиха експерти на Международната организация по труда по време на работен семинар, организиран от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).


В двудневното обучение в Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) се включиха представители на МТСП, Института за анализи и прогнози към министъра на финансите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националния институт за помирение и арбитраж, представители на синдикални и работодателски организации. Събитието е част от техническата помощ, която МОТ предоставя на България за подпомагане на процеса за транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз в националното законодателство. 


 „Създаването на прозрачен механизъм за засилване на адекватността при определянето на минималната работна заплата за страната, съобразен с Конвенция № 131 на МОТ, и правилното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати е приоритет на Министерство на труда и социалната политика“, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова, която откри семинара. Тя допълни, че директивата очертава рамката и дава възможност за създаване на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата с активното участие на всички социални партньори.
В своята презентация г-жа Розалия Васкес-Алварес от МОТ отбеляза като добра практика наличието на една обща минимална работна заплата за страната, а чрез колективното трудово договаряне да се определят минималните възнаграждения, като се отчита спецификата на ниво региони, браншове и др. “Колкото по-опростена е системата, толкова по-ефективно е нейното прилагане“, аргументира се тя. И изнесе данни от изследване от 2022 г., според което 327 млн. работници и служители по света (19% от всички) получават минимална заплата или под нея.  


Преди семинара гостите от МОТ обсъдиха процеса по транспонирането на Директивата на ЕС относно адекватните минимални работни заплати и със заместник-министър Николай Найденов. „През годините България е получавала значителна техническа помощ от МОТ, включително по линия на Конвенция № 131 за минималната работна заплата. Страната ни отдава голямо значение на членството си в Международната организация на труда и на ефективното изпълнение на международните трудови стандарти“, каза заместник-министър Найденов. Той подчерта, че споделеният опит и информация ще бъдат от голяма полза за всички участници и за развитието на националната политика по доходите.

важна информация