АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на нова Методика за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Основната цел на нормативния акт е да се облекчат условията за кандидатстване за отпускане на средства от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) за изпълнението на проекти със социална и стопанска насоченост. С тях се създават условия за трудова реализация на хората с увреждания и се повишават възможностите за тяхното пълноценно включване в обществото.


Методиката съдържа редица мерки за намаляване на административната тежест и стимулиране на по-широк кръг от специализирани предприятия и кооперации да подават проекти. С нея се улеснява процесът на оценяване и класиране на одобрените предложения и тяхното финансиране.


С цел стимулиране на интереса на кандидатите се предвижда периодът, през който специализираните предприятия и кооперациите трябва са регистрирани в АХУ, да се намали от една пълна отчетна финансова година на 3 пълни календарни месеца. Предлага се да отпаднат и досегашните ограничения за кандидатите с до 10 души списъчен състав да получават финансиране за обучения за повишаване на професионалната квалификация и образователното равнище на наетите хора с увреждания. Съгласно проекта на новата методика предприятията и кооперациите ще могат да кандидатстват за финансиране на обучения за целия списъчен състав, а не само за служителите с трайни увреждания.


По методиката АХУ ще отпуска средства за финансиране на проекти със социална насоченост, които включват дейности за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на достъп до работни места и санитарни помещения за хора с трайни увреждания, както и за провеждане на обучителни курсове за повишаване на професионалната квалификация, уменията и компетентностите на наетите. Кандидатите ще могат да получат средства и за финансирането на инвестиционни предложения със стопанска насоченост, които водят до технологично обновяване, закупуване на оборудване, разкриване на нови работни места, подобряване на конкурентните възможности и финансово стабилизиране на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.