АХУ стартира кампания за набиране на проекти за рехабилитация, интеграция и достъпна среда

АХУ стартира кампания за набиране на проекти за рехабилитация, интеграция и достъпна среда

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) стартира кампанията за 2024 г. за набиране на проектни предложения за рехабилитация, интеграция и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Проектите за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания ще се приемат до 19.04.2024 г. С такива могат да кандидатстват неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

По тях с до 16 000 лв. ще се финансират обучения за хора с увреждания, мероприятия за придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, посещения на културни мероприятия и други (Компонент 1).

Подкрепата за културни и спортни събития като фестивали, концерти, спектакли, изложби, спортни състезания ще бъде до 18 000 лв. (Компонент 2).

За  разработка на различни материали, помагала, наръчници и други, подпомагащи работата на и с хората с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция организациите могат да получат до 3500 лв. (Компонент 3).

С до 10 000 лв. ще се финансират дейности, насочени към промяна на обществените нагласи, за да бъдат възприемани хората с трайни увреждания като пълноценни граждани (Компонент 4).

До 22.05.2024 г. ще се приемат проектните предложения за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания. Допустими кандидати са държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

По тази процедура ще се финансират с до 20 000 лв. дейности за осигуряване на външен достъп до обект за хора от целевата група (Компонент 1) и за приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелното им посещение чрез строително-монтажни работи, монтиране на различни съоръжения за адаптиране за трайно пребиваване на хората от целевата група (Компонент 2).

Процедурата включва и дейности за изграждане на нови и преустройство на съществуващи асансьори или лифтови платформи (Компонент 3). Максималният  размер на субсидията е до 50 000 лв. за лифтови платформи и до 100 000 лв. за асансьори.

Подробна информация за Методиките за финансиране, условията и документите за кандидатстване по двете процедури може да бъде намерена на сайта на АХУ http://ahu.mlsp.government.bg/, рубрика Проекти/Програми/.