Превенция на професионални заболявания и Covid-19

Ръководство за Оценка на пригодността на работещите във връзка с условията на труд

Ръководство за превенция на мускулно - скелетни увреждания 2022

Ръководство за оценка на сърдечно - съдовия риск на работното място

Наръчник с препоръки за здравна безопасност за осъществяване на непрекъснатост на строителните дейности по време на епидемията от COVID-19 (Франция)

Търговия на дребно с нехранителни стоки (облекло и т.н.): Какви предпазни мерки да се предприемат срещу COVID -19? (Франция)

Хотелиерство: Какви предпазни мерки трябва да бъдат предприети срещу COVID-19? (Франция)

Препоръки към работодателите, за да могат да защитят себе си и служителите си от професионални рискове, свързани с COVID-19 (Франция)

Заповед относно установяването на инструкции за управление на отпадъците в извънредно положение на санитарна криза, провокирана от COVID-19 (Испания)

Добри практики във ветеринарните клиники и центровете за грижи за животните (Испания)

COVID-19 Наръчник за добри практики за заведенията и работещите в сферата на туризма (Испания)

Превенция в ателиетата за химическо чистене срещу новия коронавирус (Испания)

Препоръки за психичното здраве на заетите в здравния сектор по време на пандемията от COVID-19 (Австрия)

Контролен списък със защитни мерки срещу COVID-19 на строителни обекти (Австрия

Препоръки към институциите, извършващи културни и художествени дейности във връзка с планираното възобновяване на работата по време на възстановяването от епидемията COVID-19 (Полша)

COVID-19 и предприятията в селското стопанство, горското стопанство и градинарството (Германия)

COVID-19 и минно дело. Контролен списък за превенция и контрол (МОТ)

Оперативни съображения за управление в условия на COVID-19 в сектора на настаняването (СЗО)

Oбщ регулаторен протокол за ограничаване на разпространението на COVID–19 на строителните обекти (Италия)

COVID-19 и търговия на дребно с храни (МОТ)

COVID-19 и текстилната, шивашката, кожарската и обувната промишленост (МОТ)

COVID-19 и въздействието върху селското стопанство и продоволствената сигурност (МОТ)

Превенция на COVID-19 в селското стопанство (Канада)

Оценка на риска във връзка с COVID-19 (ИБЗР, Великобритания)

Съвети за осигуряване на безопасност и здраве във връзка с пандемията от COVID-19 в детски заведения (Канада)

Осигуряване на физическа дистанция на работното място - въпросник (Австралия)

Някои психологически аспекти по време на работа във връзка със заразата от COVID-19 (Канада)