Мерките за справяне с предизвикателствата пред пазара на труда представи екипът на МТСП пред МВФ

44ba823c-0b6b-4c20-9791-dcf41b691971

Развитието на пазара на труда в България и политиките за справяне със структурния недостиг на работна сила бяха сред основните теми по време на днешната среща между представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и постоянното представителство на Международния валутен фонд (МВФ) в страната ни. Акцент в разговора бяха също мерките за активиране на неактивни лица и повишаването на уменията на работната сила. Срещата се проведе в МТСП по инициатива на МВФ и в нея участваха заместник-министър Гинка Машова и експерти на Министерството и Агенцията по заетостта (АЗ).


Мисията на МВФ беше запозната с равнището на безработицата в страната и изпълняваните мерки, насочени към нейното ограничаване. Акцент бе поставен върху намаляващия брой на икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 г., които през 2023 г. са с 1.5% по-малко в сравнение с 2022 г. Специално внимание в предоставената от МТСП информация бе обърнато на мерките за активиране на неактивните лица. Като примери бяха посочени разкритите през миналата година 6 клуба за активиране в страната, организираните от бюрата по труда борси, както и работата на ромските медиатори и мобилните бюра по труда. 


В Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР) са заложени 2,3 млрд. лв. в подкрепа на активната политика на пазара на труда. Голяма част от тях имат за цел както да мотивират обезкуражени хора за включване в пазара на труда, така и да отговорят на предизвикателствата, свързани с увеличеното търсене на работна сила в страната и недостига на работници в определени сектори. Експертите посочиха, че по Компонент 1 „Активиране“ на най-новия проект „Започвам работа“ предстои да бъдат активирани на пазара на труда 56 000 души, а по приключилата миналата година мярка „Готови за работа“ са проведени 144 събития, на които са активирани над 10 000 лица. 


В процеса на разговора като основни предпоставки за недостига на работна сила у нас и несъответствията между наличните умения на работниците и търсените от работодателите умения и квалификация бяха изведени навлизането на цифровите технологии в социално-икономическия живот, негативните демографски процеси, мигрантските потоци, зеленият преход. С цел преодоляване на тези несъответствия МТСП предвижда реализацията на редица мерки както по линия на ПРЧР, така и на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Те са приоритетно насочени към уязвими групи на пазара на труда, безработни и неактивни лица, на които се предоставя достъп до обучения за повишаване или придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности, придобиване на конкретни умения при обучения на работното място, стажове за младите хора до 29 г. и др. Заетите лица също получават подкрепа за усъвършенстване на умения или повишаване на квалификацията или преквалификация, както и за развитието на ключови компетентности, в т.ч. дигитални умения.

 

Представителите на МТСП запознаха мисията на МВФ с предвиденото финансиране по НПВУ и ПРЧР, с което до 2027 г. се очаква 660 000 души в трудоспособна възраст да преминат обучения за придобиване и повишаване на дигиталните умения, а на 100 000 безработни и заети да се предостави възможност да се явят директно на изпит и да сертифицират дигиталните си умения, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.