Министър Иванов запозна ЕК с основни политики в социалната сфера

 Иванов запозна ЕК с основни политики в социалната сфераМинистърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов проведе работна срещна с  Мария Луиза Кабрал –  директор на дирекция „Условия на труд и социален диалог” от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия. Двамата обсъдиха основни политики в социалната сфера като системата на задължителното пенсионно осигуряване, Директивата относно адекватните минимални работни заплати в ЕС, реформата в областта на социалните услуги и Националната карта на социалните услуги, както и демографската политика.


Акцент в разговора бяха демографските тенденции, които оказват негативно влияние върху пенсионните системи не само у нас, но и във всички страни – членки на ЕС, тъй като хората, внасящи осигурителни вноски, стават все по-малко. От друга страна, периодът на получаване на пенсия става по-продължителен, а броят на пенсионерите – все по-голям. „Предвидено е до края на септември 2024 г. да се извърши анализ на системата на задължителното пенсионно осигуряване, чрез който ще се идентифицират проблемите и ще се предложат конкретни мерки за подобряването ѝ. Работата по изготвянето на анализа вече е стартирала и в нея са ангажирани експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на финансите и Националния осигурителен институт, както и представители на социалните партньори“, обясни министър Иванов. Той беше категоричен, че тристълбовият модел на пенсионното осигуряване ще се запази.


Като една от най-големите реформи в областта на социалната сфера министър Иванов отбеляза въведеното планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. „По този начин държавата е поела ангажимент да създаде пълна мрежа от социални услуги в цялата страна и осигуряването на равен достъп до тях“, обясни той.


Министър Иванов увери Мария Луиза Кабрал, че с активен социален диалог и намиране на балансирани решения държавата ще успее да подготви необходимите нормативни промени, за да бъде транспонирана в срок Директивата относно адекватните минимални работни заплати в ЕС в българското законодателство.