Общ режим за работа на граждани на трети държави в България

Достъпът на граждани на трети страни до българския пазар на труда се регулира със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за неговото прилагане.

При общия режим за разрешаване на достъп до пазара на труда на гражданин на трета държава е необходимо той:

► да има трудов договор с местен работодател или

► да е командирован или е изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България или

► да е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер или

► да извършва дейност на свободна практика.

Работодателят трябва да проведе предварително проучване на пазара на труда – т.нар. „пазарен тест“. Той трябва да докаже, че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 20 на сто, а за малки и средни предприятия - 35 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 (с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в РБ+членове на семейство, лица, получили убежище или международна закрила, за които това е предвидено в международен договор, по който РБ е страна, които са членове на семейство на български гражданин и на гражданин на ЕС, ЕИП, Швейцария).

Работниците - граждани на трета държава, с разрешен достъп до пазара на труда могат да работят по трудово правоотношение или като командировани в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България - само за конкретното юридическо или физическо лице, и за посочените в разрешението, издадено от компетентните органи, място, длъжност и срок на работата.

Заявлението за издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа вече се подава направо в дирекция "Миграция" или в отдел/сектор/група "Миграция" при областните дирекции на МВР от работодателя или упълномощено от него лице или лично от чужденеца, когато вече разполага с валидно разрешение за продължително пребиваване, като в този случай заявлението се подписва и от работодателя. След това дирекция "Миграция" изпраща по електронен път на Агенцията по заетостта (АЗ) заявленията, по които производството не е прекратено, заедно с приложените документи, в 14-дневен срок от подаване на заявлението с оглед проверка дали лицето и/или работодателят отговаря на изискванията за предоставяне на достъп до пазара на труда в България. В срок до 15 дни от постъпването на преписката, АЗ изпраща по електронен път на дирекция "Миграция" писмено становище на изпълнителния директор на АЗ относно наличието или липсата на основание за предоставяне на достъп до българския пазар на труда.

Единно разрешение се издава за срок от три години, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък – за срока на неговата продължителност. Вече не се изисква чужденецът с разрешено право на пребиваване в страната при първоначално кандидатстване за ЕРПР да се намира извън територията на Република България. Това важи и при последващо кандидатстване за продължаване на разрешението.