Отчети на сметната палата

Отчети по години

 

2022 г.

Одитен доклад на СП и ГФО на МТСП 2022 г.

 

2021 г.

Одитен доклад на СП и ГФО на МТСП 2021 г.

 

2020 г.

Одитен доклад на СП и ГФО на МТСП 2020 г.

 

2019 г.

Одитен доклад на СП и ГФО на МТСП 2019 г.

 

2018 г.

Одитен доклад на СП и ГФО на МТСП 2018 г.

 

2017 г.

Одитен доклад на СП и ГФО на МТСП 2017 г.

 

2016 г.

Одитен доклад на СП и ГФО на МТСП 2016 г.

 

2015 г.

Одитен доклад на Сметната палата 2015 г.

Баланс 2015 г.

Касови отчети 2015 г.

Заповед № ЗМФ-1338/22.12.2015 г.

 

2014 г.

Одитенен доклад на Сметната палата за заверка на ГФО на МТСП за 2014 г.

Баланс за 2014 г

Отчети за касово изпълнение за 2014 г

Обяснителни записки за 2014 г

 

2013 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на МТСП за периода 01.01-31.12.2013 г.

Баланс за 2013 г.

Отчети за касово изпълнение за 2013 г.

Обяснителни записки

 

2012 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на МТСП за периода 01.01-31.12.2012 г.

Баланс 2012 г.

Отчети за касово изпълнение за 2012 г.

Обяснителни записки

 

2011 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на МТСП за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

Баланс на МТСП за 2011 г.

Баланс на ВРБК към 31.12.2011 г.

Допълнителна обяснителна записка за 2011 г.

Обяснителна записка към B3 31.12.2011 г.

Обяснителна записка към баланса към 31.12.2011 г.

Отчет за касово изпълнение - IB KSF 2011 г. 2, 31.12.2011 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - B3 2011 г., 31.12.2011 г.

Отчет за касово изпълнение - B3 VRBK 2011 г., 31.12.2011 г.

 

2010 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на МТСП за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

Баланс на МТСП за 2010 г.

Коригиран баланс за 2010 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МТСП за 2010 г., Коригиран отчет за касово изпълнение на бюджета на МТСП за 2010 г.

Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд    

Обяснителна записка, Корекции на сборна ведомост

Оборотни ведомости на МТСП и ВРБК към 31.12.2010 г., Коригирани оборотни ведомости на МТСП и ВБРК към 31.12.2010 г.