Пенсии за осигурителен стаж и възраст

Условия за пенсиониране през 2024 г.

 

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се придобива при навършена възраст 62 години и 2 месеца и осигурителен стаж 36 години и 6 месеца за жените, и навършена възраст 64 години и 7 месеца и осигурителен стаж 39 години и 6 месеца за мъжете.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО за лицата, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, се придобива при навършена възраст 67 години за мъжете и жените.

Право на пенсия по чл. 68а от КСО – лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия при навършване на възраст 54 години и 2 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени по съответните специални закони.

Право на пенсия от държавното обществено осигуряване по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО имат лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възраст 50 години и 8 месеца за жените и 54 години и 2 месеца за мъжете при първа категория труд и 55 години и 8 месеца за жените и 59 години и 2 месеца за мъжете при втора категория труд. Пенсията се отпуска, когато лицата не са придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО.

Право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО учителите придобиват при навършване на възраст 59 години и 2 месеца от жените и 61 години и 7 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.