Сезонна заетост

Със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗТМТМ) в българското законодателство бяха въведени разпоредбите на Директива 2014/36/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници.

 

По смисъла на ЗТМТМ „сезонен работник“ е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в Република България.

 

Според Закона сезонна е работата, която зависи от смяната на сезоните и е свързана с определено време на годината посредством повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонни условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по-голяма, отколкото при обикновени текущи работи.

 

Сезонна заетост до 90 дни

 

За извършване на сезонна работа до 90 дни се прави регистрация в Агенцията по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация и при спазване изискването на чл. 24л от Закона за чужденците в Република България чужденецът да притежава валидна виза за целите на сезонна работа, когато такава се изисква. Регистрацията се потвърждава със заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта в 10-дневен срок от датата на подаването й, като на вносителя се връща заверен екземпляр.

 

Сезонна заетост над 90 дни до 9 месеца

 

За сезонна заетост над 90 дни до 9 месеца Министерството на вътрешните работи издава на гражданина на трета държава разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България като сезонен работник. Разрешението за сезонен работник се издава след предоставено от изпълнителния директор на АЗ решение.

 

В изпълнение на чл. 25, ал. 1 и 2 от ЗТМТМ и във връзка с чл. 22, ал. 1 от ППЗТМТМ със Заповед № РД01-47/17.01.2017 г. на министъра на труда и социалната политика беше утвърден Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните.

 

За включените в Списъка дейности е предвидена по-облекчена процедура за предоставяне на решение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, а именно – не се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗТМТМ, който регламентира достъпа до българския пазар на труда на работници-граждани на трети държави.

 

Наред с това, се дава възможност разрешението за сезонен работник да се издава по ускорена процедура за кандидати, които поне веднъж са работили на територията на Република България като сезонни работници през последните 5 години.

 

Дава се възможност, когато сезонният работник продължава да работи при същия работодател след изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост, да се премине към разрешителен режим до 9 месеца.

 

Предвидени са случаите, в които след изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост сезонният работник продължава да работи при друг работодател, при което се преминава към разрешителен режим до 9 месеца.

 

ЗТМТМ съдържа и разпоредби за гарантиране защитата на сезонния работник. Предвидена е възможността докато е в ход процедура за продължаване или подновяване на разрешението му, той да има правото да пребивава на територията на Република България, докато бъде взето решение по подаденото заявление. В тези случаи сезонният работник може да продължи да работи при същия работодател или да го смени след решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.