Синя карта на ЕС

Граждани на държави извън Европейския съюз могат да извършват висококвалифицирана работа в България със „Синя карта на Европейския съюз“. Изискването е лицата да имат необходимата квалификация за извършваната работа (висше образование) и да получават заплата, която е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в страната ни.

С последните промени в ЗТМТМ заявлението за издаване на Синя карта се подава в дирекция "Миграция или в отдел/сектор/група "Миграция" при областните дирекции на МВР от работодателя или упълномощено от него лица или лично от чужденеца, когато вече разполага с валидно разрешение за продължително пребиваване, като в този случай заявлението се подписва от работодателя.

В срок до 14 дни от постъпването на преписката, АЗ изпраща по електронен път на дирекция "Миграция" писмено становище относно наличието на основание за достъп до пазара на труда. Не се заплаща такса на АЗ.

Органите на МВР издават документа, с който чужденецът има правото да пребивава и да работи в България.