Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Рег. № Име, презиме, фамилия Длъжност Подадена в срок Вид декларация
ДК2-360/ 14.08.2018 Елка Димитрова Милева държавен експерт подадена извън срока Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
  напуснал старши експерт не е подадена Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-364/10.06.2021 Валентина Николова Динева държавен експерт подадена извън срока Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2