Вътрешнокорпоративен трансфер

Съгласно разпоредбите на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност „Вътрешнокорпоративен трансфер" е временно преместване с цел работа или обучение на работник – гражданин на трета държава, от предприятие със седалище или адрес на управление извън територията на Република България, с което гражданинът има сключен трудов договор, в поделение на предприятието или в предприятие, принадлежащо към същата група от предприятия, със седалище или адрес на управление на територията на Република България.

 

Лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер може да пребивава и работи на територията на Република България с разрешение за пребиваване и работа. За тези лица не се прилага изискването за провеждане от работодателя на „пазарен тест“ и за ограничението в броя им до 10% от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или на лицата с приравнени на техните права.

 

Тези лица могат да работят на територията на Република България само в конкретно приемащо предприятие или група предприятия и само за длъжностите ръководител, специалист или служител-стажант.

 

Ръководителите и специалистите могат да извършват трудова дейност на територията на Република България за срок до три години, а служителите стажанти – за една година.