Зам.-министър Елка Налбантова: До края на 2024 г. трябва да гарантираме устойчивостта на приемната грижа

3252e0f0-c2f9-421f-8515-3eee3a1a9c9b

Мерки за изработването и утвърждаването на устойчив модел на приемната грижа от 2025 г. бяха обсъдени на първото заседание на Консултативния експертен съвет (КЕС), който ще функционира в рамките проекта „Повишаване на капацитета на служителите в Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“. В Съвета участват представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенцията за социално подпомагане (АСП), Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на гражданския сектор, ангажиран с предоставяне на грижа за деца в риск – УНИЦЕФ-БЪЛГАРИЯ, Националната мрежа за децата (НМД), Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ).

В момента приемната грижа, която е уредена законодателно като мярка за закрила, се финансира по проекти с европейско съфинансиране.  „Имаме задача да решим всички ключови въпроси, които трябва да осигурят яснота по отношение на развитието на приемната грижа. Как ще се гарантира подкрепата за приемните семейства, за екипите, качеството на предоставената грижа, нейната устойчивост чрез държавното финансиране“, обясни заместник-министър Елка Налбантова очакванията на политическото ръководство към работата на Съвета.

Участниците в заседанието се обединиха около проблемите, които изискват най-спешни решения, сред които е приемане на единен финансов стандарт и на стандарт за качеството на предоставената грижа. 

Следващото заседание на Съвета ще бъде в началото на месец март.