Фонд „Социална закрила“ на МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги с 1,45 млн. лв.

Фонд „Социална закрила“

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира проектни предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в подкрепа на социални предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

 

Проектите ще се финансират в две направления. По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за строително-монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият финансов ресурс за всички проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, в това число и общини.

 

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 31.03.2020 г. Всяко проектно предложение за оборудване и/или обзавеждане се финансира от ФСЗ с до 36 000 лв. с ДДС и най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение е съфинансиране от кандидата. Проектните предложения за строително-ремонтни/монтажни работи се финансират от ФСЗ с до 50 000 лв. с ДДС. Съфинансирането от кандидата е най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение.

 

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Общ финансов ресурс за всички проекти по Компонент 2 е до 50 000 лв. Всяко проектно предложение се финансира от ФСЗ със средства до 10 000 лв. с ДДС. Съфинансирането от кандидата е най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 30.04.2020 г.

 

След оценяване и класиране проектните предложения с най-висока обща оценка ще бъдат предложени на управителния съвет на ФСЗ за одобряване на финансиране. Управителният съвет ще извърши одобряване с решение, което ще се оповести на интернет страницата на ФСЗ, а всички одобрени кандидати ще бъдат известени за подписване на договор с ФСЗ. Обявлението и всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на Фонд „Социална закрила“: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=439

важна информация