Проекти и програми 1ва


Проекти и програми 1ва
Текущи проекти

 
Национална програма „Сигурност“
Национална програма "Възобновяване и опазване на българската гора"
Национална програма “Нова възможност за заетост"

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Национална програма "Асистенти на хора с увреждания"   

Политика по равнопоставеност на жените и мъжете - Програма "Равенство на половете"
Национална програма „Активиране на неактивни лица”

 


 

Завършили проекти


Проект BG051РО001-6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”

Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS)

Програма “Ескулап”

Проект  „Подкрепа за повишаване на осведомеността на национално ниво и съгласуване на политиките в областта на образованието и обучението”

Проект “От училище – заети в туризма”
Проект “Ресоциализация на лишените от свобода чрез професионална квалификация и обучение”
Проект “Пак ще успеем”
Проект “Собствен бизнес – смяна на професията”
Национална програма „Социални услуги в семейна среда”

 

  

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin