АРХИВ – Профил на купувача


АРХИВ – Профил на купувачаОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ МТСП
 


 

1.   Наименование:
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС“.

СЪОБЩЕНИЕ:
„Отварянето на офертите по процедурата на договаряне без обявление ще се извърши на 15 и 16 октомври от 11,00 ч. в административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул.„Триадица” №2, етаж сутерен, зала сутерен. При отварянето може да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел."

   Дата на публикуване: 30.09.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 14.10.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=626457
   Файлове: Документация 

2.   Наименование:
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА на основание чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 и във връзка с чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, както и с оглед необходимостта от отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост (части от етажи), намираща се на партерния етаж в Административната сграда на Министерството на труда и социалната политика в гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа № 8 за монтаж на 2 бр. автомати за кафе и топли напитки, с цел създаване на по–благоприятни условия за служителите и посетителите в Административната сграда на МТСП.
О Б Я В Я В А : Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на части от недвижим имот – публична държавна собственост (части от етажи), с обща площ 3 кв.м. разпределени, както следва: етаж партер - 3 кв. м., находящ се в Административната сграда на Министерството на труда и социалната политика в гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа № 8 за монтаж на 2 бр. автомати за кафе и топли напитки.”
   Дата на публикуване: 11.09.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 10.10.2014 г.
   Файлове: Документация, Заповед 

3.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001 - Дейност № 2. Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България.
   Дата на публикуване: 05.08.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 09.09.2014 г. до 17:00 часа
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=618109&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=618120&newver=2
   Файлове: ДокументацияРазяснение 1Разяснение 2 

4.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Изготвяне на техническите задания за провеждане на обществени поръчки чрез открити процедури за изработката на специализиран интернет портал /СИП/ и неговото техническо и програмно обезпечаване и закупуването на техническо оборудване /1 сървър, 1 мултифункционално устройство и 3 лаптопа/ в изпълнение на компонент 1„Корпоративна социална отговорност“ на проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите””

СЪОБЩЕНИЕ (от 15.08.2014 г.):
На основание чл. 101г, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на офертите на участниците в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на техническите задания за провеждане на обществени поръчки чрез открити процедури за изработката на специализиран интернет портал /СИП/ и неговото техническо и програмно обезпечаване и закупуването на техническо оборудване /1 сървър, 1 мултифункционално устройство и 3 лаптопа/ в изпълнение на компонент 1„Корпоративна социална отговорност“ на проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите” ще се извърши на 18.08.2014 г. от 11:00 ч. в Голяма зала Партер в административната сграда на Министерството на труда и социалната политика, ул.”Триадица” № 2.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


   Дата на публикуване: 25.07.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 13.08.2014 г.
   Линк за решение за откр. на процедурата: Неприложимо
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9032233
   Файлове: ДокументацияПротокол № 2 от работата на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти. 

5.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
“Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”

СЪОБЩЕНИЕ:
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 19.08.2014 г. /вторник/ от 11:00 часа в зала 2, етаж 2 на Министерство на труда и социалната политика - ул. „Триадица” № 2, гр. София ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници по горепосочената процедура.


   Дата на публикуване: 30.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 24.07.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=613217&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=613235&newver=2
   Файлове: Документация 

6.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Избор на консултант за изпълнение на част от проектните дейности, свързани с част от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по Програма ПРОГРЕС на ЕС“

СЪОБЩЕНИЕ (дата на публикуване: 14.08.2014 г.):
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, с настоящото уведомление, на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че се променя обявената дата за отваряне на офертите на участниците в обявената с Решение №РЕ-ОП-56/30.06.2014 г. на министъра на труда и социалната политика открита процедура с обект услуга и предмет: „Избор на консултант за изпълнение на част от проектните дейности, свързани с част от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по Програма ПРОГРЕС на ЕС“.
Вместо на 03.09.2014 г., офертите ще се отворят на 14.08.2014 г. от 15:00 часа в административната сграда на МТСП, ул. Триадица № 2, гр. София.

СЪОБЩЕНИЕ (дата на публикуване: 06.11.2014 г.):
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на част от проектните дейности, свързани с част от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по Програма ПРОГРЕС на ЕС“ ще се извърши на 07.11.2014 г. от 10:30 ч. в стая № 22, етаж Партер в административната сграда на Министерството на труда и социалната политика, ул.”Триадица” № 2. При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

   Дата на публикуване: 30.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 12.08.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=612568
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=612575
   Файлове: Документация 

7.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по три обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Осигуряване на конферентни пакети”;
Обособена позиция №2 „Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”;
Обособена позиция №3 „Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език“.

СЪОБЩЕНИЕ:
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Осигуряване на конферентни пакети”; Обособена позиция №2 „Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”; Обособена позиция №3 „Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език“ ще се извърши на 03.11.2014 г. от 11:00 ч. в голяма зала „Партер“, етаж Партер в административната сграда на Министерството на труда и социалната политика, ул.”Триадица” № 2. При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

   Дата на публикуване: 30.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 13.08.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=612584
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=612592
   Файлове: ДокументацияРазяснение 1 

8.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Осигуряване на логистика за провеждане на публични събития по проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, програма Прогрес на ЕС

СЪОБЩЕНИЕ:
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, с настоящото уведомление, на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че се променя първоначално обявената дата за отваряне на офертите на участниците в обявената с Решение №РЕ-ОП-55/30.06.2014 г. на министъра на труда и социалната политика и Обявление №О-ОП-63/30.06.2014 г. открита процедура с обект услуга и предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на публични събития по проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD“, по програма Прогрес на ЕС. Вместо на 12.08.2014 г., офертите ще се отворят на 10.09.2014 г. от 14:00 часа в административната сграда на МТСП, ул. Триадица № 2, гр. София.
Дата на публикуване на съобщението: 12.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ:
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на публични събития по проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, по Програма ПРОГРЕС на Европейския съюз” – JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, с Решение № РЕ-ОП-55/30.06.2014 г. на министъра на труда и социалната политика и Обявление № О-ОП-63/30.06.2014 г. уникален номер на поръчката в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки 00422-2014-0028 ще се извърши на 20.10.2014 г. от 15:30 ч. в голяма зала „Партер, етаж партер в административната сграда на Министерството на труда и социалната политика, ул.”Триадица” № 2. При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


   Дата на публикуване: 30.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 11.08.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=612420
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=612426
   Файлове: Документация 

9.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
“Разработване на системата от показатели за наблюдение на жизнения стандарт на населението по райони на планиране с доклад за актуалното състояние по нея“

СЪОБЩЕНИЕ (от 23.09.2014 г.):
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 24.09.2014 г. /сряда/ от 14:20 часа в малка зала сутерен на Министерство на труда и социалната политика - ул. „Триадица” № 2, гр. София ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници по горепосочената процедура.

   Дата на публикуване: 27.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 23.07.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611745&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611748&newver=2
   Файлове: Документация 

10.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Оценка на въздействието на минималната работна заплата“

СЪОБЩЕНИЕ (от 23.09.2014 г.):
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 24.09.2014 г. /сряда/ от 14:00 часа в зала малка зала сутерен на Министерство на труда и социалната политика - ул. „Триадица” № 2, гр. София ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници по горепосочената процедура.

   Дата на публикуване: 27.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 23.07.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611716&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611720&newver=2
   Файлове: Документация 

11.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с две обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“
Обособена позиция №2 „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“

   Дата на публикуване: 27.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 06.08.2014 г.
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611415&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611420&newver=2
   Файлове: Документация, Разяснение 1, Разяснение 2, Разяснение 3, Разяснение 4, Разяснение 5

СЪОБЩЕНИЕ:
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, с настоящото уведомление, на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че се променя първоначално обявената дата за отваряне на офертите на участниците в обявената с Решение № РЕ-ОП-51/27.06.2014 г. и Обявление № О-ОП-59/27.06.2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с две обособени позиции по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.: Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ и Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“. Вместо на 07.08.2014 г., офертите ще се отворят на 21.08.2014 г. от 14:00 часа в административната сграда на МТСП, ул. Триадица № 2, гр. София.
Дата на публикуване на съобщението: 07.08.2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ:
"Отварянето на офертите по процедурата ще се извърши от 14,00 ч. на 07.08.2014 г. в административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул.„Триадица” № 2, голяма зала – сутерен. При отварянето може да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел."


СЪОБЩЕНИЕ (дата на публикуване на съобщението - 20.10.2014 г.):
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с две обособени позиции по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.: Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ и Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“ на 22.10. 2014 г. (сряда) в 14:00 часа в сградата на Министерство на труда и социалната политика, етаж четири, зала № 538, ул. Триадица № 2, гр. София.

  

12.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“

   Дата на публикуване: 27.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 11.08.2014 г. Час: 17:00 ч.
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611439&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611441&newver=2
   Файлове: Документация
СЪОБЩЕНИЕ:
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че се променя първоначално обявената дата за отваряне на офертите на участниците в обявената с № РЕ-ОП-47 от 13.06.2014 г., обявление № О-ОП-56 от 13.06.2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“.Вместо на 12.08.2014 г. офертите ще се отворят на 26.08.2014 г. от 14:00 часа в административната сграда на МТСП, ул. Триадица № 2, гр. София.
Дата на публикуване на съобщението: 12.08.2014 г. 

13.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, консекутивен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”

   Дата на публикуване: 26.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 06.08.2014 г.
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611022&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=611026&newver=2
   Файлове: Документация, Приложения, Разяснение 1
СЪОБЩЕНИЕ:
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, консекутивен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 „Паритетни институции“ на Проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, открита с решение № РЕ-ОП-49 от 26.06.2014 г. на Веселин Илков – ръководител на проекта и упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, Обявление № О-ОП-58 от 26.06.2014 г. и уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00422-2014-0022 ще се извърши на 05.09.2014 г. от 14:00 ч. в зала 1, сутерен (служебен вход) в административната сграда на Министерството на труда и социалната политика, ул.”Триадица” № 2.
При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 

14.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие, изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“ с две обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие”
Обособена позиция №2 „Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали - брошури, сборник, стратегия, химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове”

СЪОБЩЕНИЕ:
На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 13.11.2014 г. от 10,30 часа в Министерството на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица” №2, етаж партер, голяма зала, ще бъдат отворени ценовите оферти в открита процедура с обект услуга и предмет „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие, изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.


   Дата на публикуване: 13.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 04.08.2014 г. Час: 17:00 ч.
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=608446&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=608447
   Файлове: ДокументацияРазяснения 

15.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Дизайн, изработка и доставка на конферентни пакети /платнени торби, хартиени папки, химикали, USB устройство, кутия за визитни картички, тефтер за водене на записки/, изработка на информационна табела за проекта, доставка на банери и изработка, печат и доставка на пана/медия към тях и печат и доставка на визитни картички за изпълнение на дейности по проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”

СЪОБЩЕНИЕ:
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), на 03.09.2014 г. /сряда/ от 11:00 часа в зала № 1, сутерен (служебен вход) в административната сграда на Министерство на труда и социалната политика - ул. „Триадица” № 2, гр. София, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект доставка и предмет: „Дизайн, изработка и доставка на 610 броя конферентни пакети (платнени торби, хартиени папки, химикали, USB устройства, кутии за визитни картички, тефтери за водене на записки), изработка, доставка и монтиране на информационна табела за проекта, изработка и доставка на 2 банера и изработка, печат и доставка на 2 пана/медия към тях и печат и доставка на визитни картички за изпълнение на дейности по проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”

   Дата на публикуване: 11.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 21.07.2014 г.
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607968&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607970&newver=2
   Файлове: Документация, Приложения, Разяснение 

16.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. и компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри)“

СЪОБЩЕНИЕ (от 29.07.2014 г.):
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), на 30.07.2014 г. /сряда/ от 11:00 часа в зала № 1, сутерен (служебен вход) в административната сграда на Министерство на труда и социалната политика - ул. „Триадица” № 2, гр. София, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект доставка и предмет: „Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (включително и компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри)”.


   Дата на публикуване: 03.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 27.06.2014 г.
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=606863&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=606866&newver=2
   Файлове: Документация, Разяснения 

17.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет) по проект „Равенството във вземането на решения в икономиката”, JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 по програма ПРОГРЕС на ЕК”

СЪОБЩЕНИЕ:
"Отварянето на офертите по процедурата на договаряне без обявление ще се извърши от 11,00 ч. в административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул.„Триадица” №2, етаж партер, голяма зала. При отварянето може да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел."


СЪОБЩЕНИЕ:
Договарянето в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, хмикалки, тениски, флаш-памет) по проект „Равенството във вземането на решения в икономиката”, JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 по програма ПРОГРЕС на ЕК” с eдинствения участник, подал оферта, ще се проведе на 23.06.2014 г. в 15,00 ч. в административната сграда на МТСП, гр. София, ул. „Триадица“ №2, етаж партер, голяма зала. В договарянето участникът се представлява от управителя, съгласно съдебната регистрация на дружеството, или от упълномощено от него лице, като за целта се представя писмено пълномощно.


   Дата на публикуване: 02.06.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 12.06.2014 г., 17,30 ч.
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=606556
   Линк за обявление за процедурата: 
   Файлове: Документация 

18.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
Осигуряване на логистика за изпълнението на дейности по Компонент 1 “Корпоративна социална отговорност“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите” и обучение за държавни служители

СЪОБЩЕНИЕ:
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 18.09.2014 г. от 11:00 часа в малка зала сутерен /служебен вход/ в административната сграда на Министерството на труда и социалната политика - ул. „Триадица” № 2, гр. София ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници по горепосочената процедура. При отваряне на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.


   Дата на публикуване: 27.05.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 07.07.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=605444&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=605446&newver=2
   Файлове: Документация 

19.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Избор на изпълнител за разработване, хостинг и поддържане на интернет страница на Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

СЪОБЩЕНИЕ (от 16.07.2014 г.):
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект услуга и предмет: „Избор на изпълнител за разработване, хостинг и поддържане на интернет страница на Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на 18.07. 2014 г. (петък) в 11:00 часа в сградата на Министерство на труда и социалната политика, етаж четири, зала № 538, ул. Триадица № 2, гр. София.

СЪОБЩЕНИЕ (от 27.06.2014 г.):
"Отварянето на офертите по процедурата ще се извърши от 14,00 ч. на 01.07.2014 г. в административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул.„Триадица” № 2, етаж 4, зала 538. При отварянето може да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел."

   Дата на публикуване: 21.05.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 30.06.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=604685&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=604688&newver=2
   Файлове: Документация 

20.   Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“ по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР „Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“ по Проект BG051PO001-6.1.11

СЪОБЩЕНИЕ (от 15.09.2014 г.):
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 17.09.2014 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Министерство на труда и социалната политика гр. София, ул. „Триадица” № 2, стая 538, ет.4 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници по горепосочената процедура.


   Дата на публикуване: 26.05.2014 г.
   Краен срок за подаване на документи: 07.07.2014 г. Час: 17:00
   Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=605321&newver=2
   Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=605323&newver=2
   Решение за промяна: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=605516&newver=2
   Файлове: ДокументацияРазяснение

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin