Постановления / Решения


Постановления / Решения  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС от 23.10.2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г. Обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 на МС от 31.10.2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 на МС от 23.10.2013 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2014 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 29.10.2013 г.
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната. Обн., ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 на МС от 12.10.2012 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2013 г. Обн., ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г.
  РЕШЕНИЕ № 834 на МС от 17.11.2011 г. за разместване на почивни дни през 2012 г. (., ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г.)
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ №300 от 10 ноември 2011 г. за определяне размер на минималната работна заплата за страната (обн. ДВ. бр.91 от 18 ноември 2011г.)-в сила от 01.май 2012г.
  Постановление № 229 от 10 ноември 2011 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2011 г.обн ДВ бр.91 от 18 ноември 2011г.
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ на Министерския съвет № 163 от 3 август 2010 година за изменение и допълнение на Постановление № 324 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2010 г.)
 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на Mинистерството на труда и социалната политика (изм. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010г.)
  РЕШЕНИЕ № 958 на МС от 16.12.2009 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2010 г.
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 30 декември 2009 г.  за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ. бр.2 от 8 януари 2010г.)
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (изм. ДВ. бр.68 от 25 Август 2009г.)
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 13 август 2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 25 май 2009 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2009 - 2010 г
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 30 декември 2009 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 МС от 2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно врeмe (ДВ. бр.2 от 8 януари 2010г.)
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2009 Г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "индустрия" и "услуги"
  Указания на министъра на труда и социалната политика по прилагането на Постановление №44 на Министерския съвет от 19 февруари 2009 г.
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 30 декември 2009 г. за определяне размер на минималната работна заплата за страната (обн. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010г.)
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 13 МАЙ 2009 Г. за създаване на Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 15 ЯНУАРИ 2009 Г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
  РЕШЕНИЕ № 374 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 375 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 376 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 377 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 378 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 379 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 380 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудово-производителните кооперации" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 381 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национална асоциация на слепоглухите в България" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 382 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 383 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 384 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 385 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 386 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище
  РЕШЕНИЕ № 387 на МС от 25.05.2009 г. за признаване на сдружение "Национален център за социална рехабилитация" за представителна организация на национално равнище

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin