Въпроси и отговори


Въпроси и отговориУважаеми граждани,,

 

Чрез рубриката “ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ” можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентна администрация е Министерството на труда и социалната политика. Информация за отговор на зададен въпрос (отново в режим оn-line) Вие получавате чрез търсене по интересуваща Ви дума или фраза. Отговорът се намира и по името на лицето, задало въпроса. Срокът за публикуване на отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище, отговорът е – до 30 дни.

Важно! На граждани, задали въпроси извън тематика и компетенциите на съответната рубрика, се изпраща отговор с насочване към съответната рубрика или институция, към която следва да се обърнат.

Разпределение на темите в рубриките, според което експертите на МТСП дават отговори

Рубрика

Теми, на които се дават отговори в конкретната рубрика

Социални помощи

1. Отпускане на месечни, целеви и еднократни помощи по Закона за социално подпомагане

2. Отпускане на целева помощ за отопление

Социални услуги

1. Предоставяне на социални услуги в специализирани институции и в общността; стандарти за социални услуги

2. Предоставяне на услугите „личен асистент” и „социален асистент”  

Интеграция на хората с увреждания

1. Отпускане на месечни добавки за социална интеграция, както и за целеви помощи за хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания

2. Ред и условия за освобождаване на хората с увреждания от заплащането на винетни такси

Заетост и безработица

1. Конкретни проекти, програми и мерки, които се реализират на пазара на труда, основните дейности, целеви групи и субсидии за работодатели за тяхната реализация

2. Видове стимули за безработните лица и работодателите и техните размери

3. Обучение на възрастни

Трудово право

1.Възникване, изменение и прекратяване на трудов договор

2.Работно време, почивки и отпуски 

3. Обезщетения при прекратяване на трудов договор

Обществено осигуряване

1.Условия за придобиване на право на пенсия

2.Основания за осигуряване на лицата

3.Права, които могат да се ползват на основание осигуряване на фондовете на държавното обществено осигуряване /фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” и фонд “Безработица”

Европейско и международно социално право

1.Двустранни договори за социална сигурност

2. Координация на системите за социална сигурност

3. Зачитане на трудов и осигурителен стаж от чужбина

4. Социални системи и права в другите държави членки

5. Социални права по актове на МОТ и Съвета на Европа

.

Безопасност и здраве при работа

1. Изпълнение на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и наредбите за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на работното място и рисковете за здравето и безопасността на работниците и служителите

2. Категоризиране на труда при пенсиониране

3. Определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време на основание чл. 137 от Кодекса на труда

4. Определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск на основание чл. 156 от Кодекса на труда

5. Условия и ред за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на основание чл. 285 от Кодекса на труда

6. Задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука

7. Условия и ред за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Подкрепа за детето и семейството

1. Мерки за закрила на деца в риск

2. Предоставяне на финансова подкрепа на деца по реда на ППЗЗД

3. Еднократни помощи при бременност; раждане; за отглеждане на близнаци до навършване на една година; за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение

4.Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; за отглеждане на дете до навършване на една година

5.Целеви помощи за ученици

6. Месечни добавки за деца с трайни увреждания

7. Целева помощ за безплатно пътуване на многодетни майки

Свободно движение на работници, миграция и интеграция

1. Работа в България на граждани от трети държави (които не са държави-членки на ЕС, ЕИП и конфедерация Швейцария)

2. Свободно движение на български работници в рамките на ЕС и режим на достъп до трудовия пазар на държави-членки на ЕС

3. Миграция, интеграция и свободно движение на работници, свързани с членството на Република България в Европейския съюз

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Отговори на въпроси, свързани с реализирането на проекти по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin