Национални планове за действие по заетостта


Национални планове за действие по заетостта


Националният план за действие по заетостта през 2016 г. (НПДЗ-2016) е инструмент за подкрепа на ускоряването и оживлението на икономиката, на ръста на заетостта и за подобряване на функционирането на пазара на труда. Това се предвижда да бъде постигнато чрез действия за намаляване на безработицата, подкрепа за бизнеса за повишаване търсенето на работна сила и насочване на предлагането на работна сила към потребностите на пазара на труда. Дейностите в НПДЗ-2016 способстват за реализиране на целите и поетите ангажименти от Р България в изпълнение на Стратегия Европа 2020, специфичните препоръки на Съвета на ЕС, мерките, включени в Националната програма за реформи 2014-2020 г., Конвергентната програма за периода 2015-2018 г., задачите на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 г., Стратегията за учене през целия живот, Националната програма за развитие на България 2020 г. и др.

НПДЗ-2016 е разработен от междуведомствена работна група с участието на социалните партньори въз основа на одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети на НПДЗ-2016.

 

Национален план за действие по заетостта през 2017 г.

 

Национален план за действие по заетостта през 2016 г.

Решение на МС № 703 от 25 август 2016 г.

 

Национален план за действие по заетостта през 2015 г.

 

Национален план за действие по заетостта през 2014 г.

 

Национален план за действие по заетостта през 2013 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin