Законодателство


Законодателство


Кодекс за социално осигуряване

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)

Наредба за осигурителните каси

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)

Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Постановление № 136 на МС от 08.06.2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Постановление № 229 на МС от 27.08.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Постановление № 310 от 11 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Постановление № 362 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Постановление № 54 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin