Пенсии несвързани с трудова дейност


Пенсии несвързани с трудова дейностВидове:

1. пенсия за военна инвалидност;

2. пенсия за гражданска инвалидност;

3. социална пенсия за старост;

4. социална пенсия за инвалидност;

5. персонална пенсия.


1. Пенсия за военна инвалидност

 

Отпуска се на лица, които са изгубили работоспособността си поради това, че са заболели, пострадали, загинали или безследно изчезнали по време на наборната военна служба, на службата в запаса или в резерва, или при оказване съдействие на въоръжените сили.

 

(чл. 85 от Кодекса за социално осигуряване)


2. Пенсия за гражданска инвалидност

 

Пенсия за гражданска инвалидност се отпуска на лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:

- при изпълнение на граждански дълг;

или

- случайно, вследствие действията на органите на властта при изпълнение на служебните задачи на тези органи.

 

(чл. 87 от Кодекса за социално осигуряване)


3. Социална пенсия за старост

 

Право на социална пенсия за старост имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца (за 2017 г. – 65 лв., а от 1.01.2018 г. - 75 лв. месечно на член от семейството). Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 2-месечния срок по чл. 94 за подаване на заявлението за отпускане на пенсия, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

 

(чл. 89а от Кодекса за социално осигуряване)


4. Социална пенсия за инвалидност

 

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

(чл. 90а от Кодекса за социално осигуряване)

 

4.1 Социална пенсия за инвалидност като втора пенсия

 

От 1 януари 2015 г. отпадна възможността социалната пенсия за инвалидност, която е вид пенсия, несвързана с трудова дейност, да се получава заедно с друг вид пенсия, т.е. като втора пенсия (в размер 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност).

С оглед запазване правата на лицата, които получават като втора пенсия 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност, е приета разпоредба, съгласно която социалните пенсии за инвалидност, отпуснати като втора пенсия с начална дата до 31 декември 2014 г. продължават да се получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати.

 

(чл. 101 от Кодекса за социално осигуряване)


5. Персонална пенсия

 

Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат на следните категории лица:

1. Деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

2. Жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (за 2018 г. – 66 години и 2 месеца), родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст.

3. Лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (за 2018 г. - 66 години и 2 месеца), които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за лица с увреждания - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

 

Изисквания:

1. Изискването за доход за тези лица е годишният доход на член от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца.

При определяне на годишния доход за членове за семейството се считат съпругът и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

За деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител, не се изисква декларация за доход от член на семейството.

Към настоящия момент определеният месечен размер на гарантирания минимален доход е 75 лв., в сила от 1 януари 2018 г. (Постановление № 305 на Министерския съвет от 19.12.2017г.)

2. Изисква се и наличие на действителен осигурителен стаж най-малко 3 години, за да  бъде отпусната персонална пенсия на жените, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст и на лицата, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за лица с увреждания - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ.

 

(чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж)

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin