Институционален механизъм


Институционален механизъм   

Политиката по равнопоставеност на жените и мъжете е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни (таргетирани) мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм.

От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП)организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете (ПМС № 155 от 2000 г., обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.), в сътрудничество с множество институции и организации. От 2004 г. е обособено специализирано звено в МТСП.Понастоящем това е отдел “Равни възможности, антидискриминация и социални помощи” (РВАСП) в дирекция “Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” (ПХУРВСП). Отделът е и Секретариат на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

През2004 г. са поставени основите на национална координационна структура на най-високо ниво на изпълнителната власт със създаването наНационален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (ПМС № 313 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.).Съветът е постоянно действащ орган за осъществяване на консултации и координация между органите на изпълнителната власт и неправителствените организации при разработването и провеждането на националната политика по равнопоставеност на жените и мъжете. Негов председател е министърът на труда и социалната политика. Членовете му са заместник-министри от всички министерства, ръководители на агенции, КЗД, СЕМ, НСИ, НОИ, асоциирани членове са социалните партньори, научната общност, НСОРБ, НПО, работещи в тази област. Омбусманът е със статут на наблюдател. На заседанията на Съвета се канят експерти съобразно обсъжданите теми. В годините на функциониране Националният съветсе утвърди като устойчив модел на сътрудничество между институции, социални партньори и гражданско общество . През 2014 г. е изменен Правилника за устройството и организацията на работа на Съвета (ПМС № 108 от 10.05.2014 г., обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г.) с оглед по-нататъшното развитие и укрепване на националния институционален механизъм по равнопоставеност на половете.

Част от този механизъм са координаторите по равнопоставеност на жените и мъжете. Понастоящем във всички институции и организации са определени и обучени експерти,които отговарят за координиране на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в съответния сектор и осъществяват връзка със Секретариата на Националния съвет.

Ефективното функциониране на националния институционален механизъм е гаранция за успешно прилагане на интегрирания подход (т.е. зачитането еднакво на проблемите, потребностите, вижданията на жените и мъжете) при разработването и провеждането на всички секторни, регионални и местни  политики и извършване на анализ и оценка на въздействието преди вземането на решения. Интегрираният подход (т.н. джендър мейнстрийминг) и прилаганетона временни насърчителни меркиса взаимоподкрепящи се стратегии, които водят до постигане на фактическа равнопоставеност на жените и мъжете при провеждането на единната политика.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin