Министерство на труда и социалната политика


Министерство на труда и социалната политикаОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

наименование на услугата

нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

I. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

З А Я В Л Е Н И Е

 

ВЕДОМОСТИ, намиращи се в архива на МТСП

 

Кодекс за социално осигуряване.   
Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж.
Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в”.

II. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

З А Я В Л Е Н И Е

 

ВЕДОМОСТИ, намиращи се в архива на МТСП

 

Кодекс за социално осигуряване.            
Наредба за пенсиите  и осигурителния стаж.
Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в”.

ІІІ. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ (извършва се служебно, между МТСП и НОИ)


 

Закон за администрацията - Допълнителна разпоредба §1. т. 2 "в" във връзка с чл. 6, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл. 40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

   

СПЕЦИФИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

І. Заверка на  документи, издадени от МТСП и/или ведомствата на които е правоприемник, от ВРБ към министъра на труда и социалната политика, подлежащи на легализация и използване в чужбина

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл.3

ІІ.Издаване на актове, свързани с митническо освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. - чл.2, ал.1, във връзка с чл. 1, т. 3  г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009  на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)

 

ІІІ. Предоставяне на служебни книжки на административните структури на територията на Република България

З А Я В Л Е Н И Е

Наредба за служебното положение на държавните служители - раздел ІІ – служебна книжка и служебен стаж, §3 от Заключителните разпоредби


 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin