Агенция по заетостта


Агенция по заетостта


 

Агенцията по заетостта - изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

 

Основни функции на Агенцията по заетостта:

1.    Регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа

2.    Посреднически услуги за осигуряване на заетост

3.    Съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности

4.    Участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда

5.    Изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)

6.    Защита и запазване на заетостта

7.    Организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица

8.    Посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България

9.    Анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.

Уважаеми граждани,

Преди да преминете към конкретна административна услуга, вижте всички услуги от компетенциите на Агенцията по заетостта, след това натиснете Т У К

Услуги, осъществявани от Агенцията по заетостта:

 

наименование на административната услугата

нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.)

1. Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места в Дирекция “Бюро по труда”

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 20, ал. 2, т. 1 и чл. 22а
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 22, т. 4, "б"

2. Предоставяне на информация за обявените свободни работни места

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 17, ал. 1, т. 1; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 21,  т.1, „б“

3. Извършване на подбор на подходящи кандидати за свободни работни места

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 17, ал. 2, т. 3; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 22, т. 4, "г"

4. Насочване на търсещи работа лица към свободни работни места

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 17, ал. 1, т. 3; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 22, т. 4, "д"

5 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица

Закона за насърчаване на заетостта - чл. 18, ал. 1, 2, 3, 4 и 5; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 14, ал. 1, 2 и 5 и чл. 15, ал. 1 и 2

6. Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице

Закона за насърчаване на заетостта - чл. 18, ал. 6; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 15, ал. 7

7. Издаване на решения за прекратяване на регистрацията

Административнопроцесуален кодекс - чл. 21, ал. 1; Закон за насърчаване на заетостта - чл. 20, ал. 3 и 4 и чл. 21, ал. 1 и 2; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 16, ал. 1

8. Издаване на решения за възстановяване на регистрацията

Административнопроцесуален кодекс - чл. 21, ал. 1; Закон за насърчаване на заетостта - чл. 20, ал. 6 и чл. 21, ал. 1 и 2; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 16, ал. 1, 2 и 5

9. Професионално информиране, консултиране и ориентиране

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 1, т. 2 и чл. 17(1), т. 5; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 71

10. Включване в професионално и мотивационно обучение

Закон за насърчаване на заетостта - чл.1, т.2, чл. 17, ал. 1, т.6

11. Изплащане на стипендии на безработни лица при участие в обучение за придобиване на професионална квалификация

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 66, ал. 3 и чл.30а, ал.1, т. 9; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 69, ал. 1 и 2

12. Включване на безработни лица в програми и мерки за заетост и обучение

Закон за насърчаване на заетостта - чл.1, т.1 и чл. 17, ал. 1, т. 7; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 21, т. 1,  "в" и т. 3

13. Представяне на финансови средства на работодатели за лицата, включени по програми и мерки за заетост и обучение

Закон за насърчаване на заетостта - чл.1, т.1, чл. 17, ал. 2, т. 4, чл. 30а, ал.1 и чл. 30б, ал.1, т. 2; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 29, ал. 1

14. Предоставяне на финансови средства на безработни лица за започване  на самостоятелна стопанска дейност 

Закон за насърчаване на заетостта - чл.1, т.1, чл. 47, ал. 1 и 4, чл. 48, чл. 49 и 49б; Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 40, чл. 41, чл. 42 и чл. 45

15. Регистрация и предоставяне на удостоверения на частни фирми за извършване на посредничество по наемане на работа 

Закон за насърчаване на заетостта – чл. 28, ал.1

16. Издаване на разрешения за работа на чужденци в Република България, включително регистрация на краткосрочна заетост на чужденци без разрешение за работа

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 70, ал. 2

 

17. Издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България

Закон за чужденците в Република България - чл. 24а, ал. 2

18. Посредничество по Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти, подписана на 05.04.1995 г.

19. Посредничество по спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за посредничество и временна заетост на гражданите на двете държави

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за посредничество и временна заетост на гражданите на двете държави, утвърдена с ПМС № 852 от 24 ноември 2011г.

20. Посредничество на български граждани за работа по заявки на чуждестранни работодатели чрез EURES и на граждани на Европейско икономическо пространство по заявки на български работодатели

Регламент /ЕИО/ № 1612/68 на Съвета на Европа от 15 октомври 1968 г. относно свободното движение на на работници в общността - Решение на Комисията на европейските общности от 23 декември 2002 година за приложение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета относно компенсирането на предложенията и заявленията за работа (под номер C(2002) 5236); ЗНЗ, чл. 1

21. Регистрация и предоставяне на удостоверения на предприятия, които осигуряват временна заетост

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 74е, ал.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin