ИА "Главна инспекция по труда"


ИА "Главна инспекция по труда"


Изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.  Популярно наричана ГИТ или Инспекцията - тя е второстепенен разпоредител с бюджет, като осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с други органи на държавната администрация и може да си сътрудничи с организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и с други неправителствени организации.

 

ГЛАВНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА има следните основни функции:

- контролира спазването на трудовото законодателство;

- упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на  държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение  и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон;

- дава сведения и технически съвети на работодателите и на  работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за    насърчаване на заетостта;

- уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

 

Уважаеми граждани,

Преди да преминете към конкретна административна услуга, вижте всички услуги от компетенциите на ИА ГИТ, след това натиснете Т У К

 

                         Услуги, осъществявани от ИА "Главна инспекция по труда"

М13.4.

1. Издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи

Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

М13.4.

2. Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология

Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 9 от Приложение № 2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

М13.4.

3. Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 2, ал. 1 от Приложение №1 към чл.4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

М13.4.

4. Издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения предназначени за взривната техника и технология

Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 6 от Приложение № 2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

М13.4.

5. Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос

Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 14 от Приложение № 2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

М13.4.

6. Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехници-ръководители услуга

Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 15 във връзка с чл. 13, ал. 1 от Приложение № 1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

М13.4.

7. Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) - чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13б

М13.4.

8. Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи  (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) - чл. 13г, ал. 2 във връзка с чл. 13в

М13.4.

9. Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на взривници, завеждащи склад за взривни материали, магазинери на склад за взривни материали, лаборанти по взривни вещества, изпитатели на взривни материали, пиротехници, браковчици и за работа със зaрядни машини или устройства за взривни вещества (издава се от Дирекции «Инспекция по труда») услуга

Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 15 във връзка с чл. 14, ал. 1 от Приложение № 1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

М13.4.

10. Издаване на разрешение за приемане на работа на лица, ненавършили 16 години  (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Кодекс на труда - чл. 302, ал. 2

М13.4.

11. Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години  (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Кодекс на труда - чл. 303, ал. 3

М13.4.

12. Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила  (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Кодекс на труда - чл. 333, ал. 1 и ал. 5

М13.4.

13. Издаване на нова трудова книжка (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Кодекс на труда - чл. 350, ал. 2 и 3
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж - чл. 7

М13.4.

14. Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

Кодекс на труда - чл. 53, ал. 3 и чл. 56, ал. 2

М13.4.

15. Вписване в специален регистър на колективни трудови договори на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (подават се в Дирекции «Инспекция по труда») 

Кодекс на труда - чл. 53, ал. 3 и чл. 56, ал. 2

М13.4.

16. Приемане на годишна декларация и уведомления за здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от всички икономически дейности (приемат се в Дирекции «Инспекция по труда»)

Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл. 15, ал. 1 и ал. 3

М13.4.

17. Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прикратяване на трудовия договор пред работодателя (издава се от Дирекции "Инспекция по труда 

Кодекс на труда – чл. 327, ал. 2

М13.4.

18. Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

Наредба за служебното положение на държавните служители, чл. 10, ал. 2

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin