Агенция за хората с увреждания


Агенция за хората с увреждания


Изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.

 

Основни функции на Агенцията за хората с увреждания:

1.     Регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъци по чл. 35а, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания(ЗИХУ).

2.     Контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъци по чл. 35а, ал.1 от ЗИХУ.

3.     Води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

4.     Участва и дава задължително становище по изготвяне на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания.

5.     Разработва програми и финансира проекти за стимулиране на  стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания.

6.     Разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.

7.     Създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания.

8.     Контролира разходването на бюджетните средства, предоставени от Агенцията.

 

Уважаеми граждани,

 

Преди да преминете към конкретна административна услуга, вижте всички услуги от компетенциите на А Х У, след това натиснете  Т У К :

 

наименование на услугата

нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

 

1. Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35а, ал.1 от ЗИХУ

 

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 1
Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

2. Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 29, ал. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 2

3. Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в обичайна среда

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 26, ал. 1 т. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания -  чл. 18, ал. 1 и ал. 3

4. Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 40, ал. 1 т. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания -  чл. 18, ал. 1 и ал. 2

5. Финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 28, ал. 2 Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 20

6. Финансиране на проекти на работодателите, разкриващи работни места за безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 5, чл. 25, ал. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 17

7. Финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 5, чл. 31
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 19

8. Финансиране на проекти, представяни от неправителствени организации на и за хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 6  Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания - чл. 2, ал. 2, т. 6

9. Финансиране на проекти за достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение, представяни от държавни, общински и неправителствени /стопански и нестопански/ организации.

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 6 Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания - чл. 2, ал. 2, т. 6

10. Изплащане на целеви помощи на хората с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 44, ал. 1, т. 4
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 51, чл. 52, чл. 53, чл. 53а и чл. 53б 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin