Административни услуги


Насочване на търсещи работа лица към свободни работни места4. Насочване на търсещи работа лица към свободни работни места

Характеристика

Изложението указва реда за насочване на търсещи работа лица към свободни работни места с цел постигане на трудова заетост на регистрираните в Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) лица.
Забележка: Насочване към свободно работно място представлява издаване на насочващо писмо (формуляр) за конкретно работно място на регистрирано в ДБТ лице, с което то да се яви при работодателя, обявил мястото. Подходяща работа е тази, която съответства на образованието, квалификацията и здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до
30 км извън него, при условие, че има подходящ обществен транспорт, за период до 18 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция "Бюро по труда". След този период "подходяща работа" е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 30 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Условия за упражняване на правото
Всяко регистрирано в ДБТ лице, което отговаря на изискванията на работодателя, следва да бъде насочено към обявено работно място при положение, че работата е подходяща за него.

2. Необходими документи
Насочването към конкретно работно място се извършва с издаването на формуляри "Насочващо писмо" и прилежащ към него "Профил".
В тях са упоменати работодателят (наименование и адрес); името на лицето, което ще кандидатства за работното място; служителите от ДБТ, изготвили и подписали насочващите писма.

3. Вътрешен ход на административната услуга
Трудов посредник информира и консултира регистрираните в ДБТ лица за изискванията за заемане на обявените свободни работни места.
След постигане на договореност между трудовия посредник и регистрираното лице се издава формуляр "Насочващо писмо" с прилежащ към него "Профил". Договаря се и срок, в който регистрираното лице следва да информира трудовия посредник за резултата от насочването.

Образци и формуляри

Образец / формуляр

Име на файл

1. Насочващо писмо

AZ4-1.doc

2. Профил

AZ4-2.xls

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin