Административни услуги


Издаване на решения за прекратяване на регистрацията7. Издаване на решения за прекратяване на регистрацията

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на решение за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица.

Забележка: Решението за прекратяване на регистрацията е индивидуален административен акт, с който непосредствено се засягат права и законни интереси на отделните граждани.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Решението за прекратяване на регистрацията се издава от директора на дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (АЗ).

2. Заявител
Решението за прекратяване на регистрация се издава по инициатива на компетентния орган или на търсещото работа лице, регистрирано в ДБТ.

3. Предпоставки за издаване на решението
3.1 Решението се издава по инициатива на компетентния орган в следните случаи:
- при смяна на адреса на лицата, по който са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", без да я уведомят за това;
- при неизпълнение на препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения, включени в плана за действие;
- при неявяване на посочените дата и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта или в срок три работни дни след тази дата;
- при неспазване на определения график за посещения в поделението на Агенцията по заетостта;
- при отказ на лицата да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по този закон, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

- при прекратяване участието без уважителна причина от страна на лицата в курс за обучение на възрастни;
- при неизпълнение изискванията на
3НЗ за уведомяване в 7-дневен срок при промяна на декларираните при регистрацията обстоятелства;
- при включване в програми и мерки за заетост по
3НЗ, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;
- при смърт на лицето.

3.2 Решението се издава по инициатива на регистрираните лица в следните случаи:
- при подаване на молба-декларация по свое желание;
- при започване на работа, за която са осигурени или подлежат на осигуряване по реда на чл.
4 от Кодекса за социално осигуряване или въз основа на заетост са подчинени на законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
- при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

4. Необходими документи
За издаване на решението в зависимост от предпоставките за това са необходими:
- заявление-декларация;
- документ за назначаване на работа или писмена информация от Националната агенция за приходите/ Националния осигурителен институт или от работодателя за започване на работа;
- удостоверение за постоянен и/или настоящ адрес;
- смъртен акт;
- насочващо писмо;
- план за действие на търсещото работа лице и график към него;
- график за посещения в дирекция "Бюро по труда" за поддържане на регистрацията;
- протокол за отказ от подходяща работа или включване в курс за професионална квалификация;
- протокол за неявяване по покана на дирекция "Бюро по труда" и получена от лицето обратна разписка;
- разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране от Националния осигурителен институт.

5. Вътрешен ход на административната услуга
Заявленията-декларации за прекратяване на регистрацията се подават до директора на дирекция "Бюро по труда" (в случаите на прекратяване на регистрацията по инициатива на лицето) в
7-дневен срок от настъпването на промяната в декларираните обстоятелства.
Решението се издава в срок
14 календарни дни от датата на постъпване на заявлението-декларация от лицето или датата на възникване на основание, налагащо издаване на решение. В 3-дневен срок от неговото издаване се съобщава за това на лицето, като то се уведомява за съдържанието му и за начина и срока на обжалване, а именно по реда на АПК.

Образци и формуляри

Образец / формуляр

Име на файл

1. График за посещенията в дирекция "Бюро по труда" за поддържане на регистрацията

AZ7-1.doc

2. План за действие на безработно търсещо работа лице

AZ7-2.doc

3. Насочващо писмо от Дирекция "Бюро по труда" до работодател за препоръчване на кандидат за свободно работно място

AZ7-3.doc

4. Протокол за отказ от подходяща работа или включване в курс за професионална квалификация, предложени от дирекция "Бюро по труда"

AZ7-4.doc

5. Протокол за неявяване по покана на дирекция "Бюро по труда" и получена от лицето обратна разписка

AZ7-5.doc

6. Заявление-декларация за прекратяване на регистрация в дирекция "Бюро по труда" по желание на лицето или за нейното възстановяване

AZ7-6.doc

7. Решение за прекратяване на регистрацията

AZ7-7.doc

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin