Административни услуги


Издаване на решения за възстановяване на регистрацията8. Издаване на решения за възстановяване на регистрацията

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на решение за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица.

Забележка: Решението за възстановяване на регистрацията е индивидуален административен акт, с който непосредствено се засягат права и законни интереси на отделните граждани.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Решението за възстановяване на регистрацията се издава от директора на дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (АЗ).

2. Заявител
Заявител може да бъде търсещо работа лице, което е било регистрирано в дирекция "Бюро по труда".

3. Основания за възстановяване на регистрацията
3.1 Регистрацията се възстановява при предоставяне на доказателства за наличието на уважителни причини за настъпването на описаните по-долу факти, представляващи основание за прекратяване на регистрацията, а именно:
- неуведомяване на дирекцията "Бюро по труда" за смяна на адреса, по който лицата са регистрирани;
- неизпълнение на препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения към плана за действие;
- неявяване на посочените дата и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта;
- неспазване на определения график за посещения в поделението на Агенцията по заетостта;
- отказ на лицата да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по този закон, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

- не изпълнят изискванията в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомят дирекция "Бюро по труда".
4. Необходими документи
За възстановяване на регистрация са необходими следните документи:
- заявление-декларация;
- документ от органите на властта;
- документ от съд или друг държавен орган;
- документ, удостоверяващ участие във военноучебен сбор или преподготовка;
- медицинско направление, издадено от лекуващия лекар;
- протокол, издаден от Лекарска консултативна комисия;
- болничен лист за временна неработоспособност.

5. Вътрешен ход на административната услуга
Молбите-декларации за възстановяване на регистрацията се подават до директора на ДБТ. Решението се издава в
14-дневен срок от постъпване на документите. В 3-дневен срок след това се съобщава на лицето, че решението е издадено. Лицето се уведомява и за съдържанието на решението, както и за реда и срока за неговото обжалване.
Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Образци и формуляри

Образец / формуляр

Име на файл

1. Заявление-декларация за прекратяване на регистрация в дирекция "Бюро по труда" по желание на лицето или за нейното възстановяване

AZ8-1.doc

2. Решение за възстановяване на регистрацията

AZ8-2.doc

3. Решение за отказ за възстановяване на регистрацията

AZ8-3.doc

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin