Административни услуги


ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО И В МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ10. ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО И В МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ)
Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта (Наредбата)

Характеристика

Административната услуга цели повишаване на професионалната квалификация на работната сила (безработни и заети лица) с оглед подобряване възможностите за осигуряване или запазване на заетостта.
Забележка: "Професионално обучение" е обучение, което осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия, както и усъвършенстването й. "Мотивационно обучение" е обучение за стимулиране и насочване на индивидите към обучение за придобиване на професионална квалификация и/или заетост, чрез придобиване на знания и умения за ориентиране в пазара на труда, търсенето и избор на обучение или заетост.

 

Процедура по извършване на административната услуга

1. Адресат и компетентен орган
Дирекциите "Бюро по труда" (ДБТ) организират и финансират обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационно обучение.
2. Условия и предпоставки за упражняване на правото
2.1 Обучение за придобиване на професионална квалификация
Право на включване имат всички безработни лица, регистрирани в ДБТ, както и заети лица, на които се променят изискванията към професионалната им квалификация поради конкретни промени в производството или на лица, заети в микро- и малки предприятия, които през последните 3 месеца са били на трудов договор при последния работодател.
2.2 Мотивационно обучение
Право на включване имат всички безработни лица, регистрирани в ДБТ.
Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 2 ППЗНЗ, при обучението за придобиване на професионална квалификация и при мотивационното обучение се прилагат принципите на:
- свобода на избора на професия, вида и формата на обучение;
- свободен и равен достъп до обучение;
- съобразяване на обучението с икономическите условия, състоянието на пазара на труда и индивидуалните възможности на лицата.
ДБТ извършват подбор на безработните лица, прилагайки утвърдената от Министъра на труда и социалната политика "Методика при подбор за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от АЗ по реда на чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ", с изключение на случаите, когато работодател, осигуряващ заетост е упражнил правото си да извърши подбор по реда на чл. 67, ал. 1 ППЗНЗ.
3. Необходими документи
3.1 Заявление от безработно лице до ДБТ за включване в обучение
3.2 Заявка за участие/неучастие в следващ курс
3.3 Заявка от работодател до ДБТ за осигуряване/запазване на заетостта, придружена от декларация
4. Вътрешен ход на административната услуга
4.1 Обучение на безработни лица
4.1.1 С осигурено работно място - по заявка от работодател
Работодателят подава писмена заявка по утвърден образец (съгласно чл. 63, т. 1 ППЗНЗ), придружена от декларация. В заявката се описват необходимите знания и умения за конкретното работно място. Обучението се извършва от обучаваща институция (по чл. 59, ал. 1 ППЗНЗ) – посочена от работодателя или избрана от ДБТ по реда на ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 1 ППЗНЗ, работодателят има право да извърши подбор на безработните лица, които да бъдат включени в обучението за придобиване на професионална квалификация, необходима за заемане на заявените от него конкретни работни места. При условие, че работодателят не упражни това право, подборът се извършва от ДБТ (съгласно чл. 67, ал. 2 ППЗНЗ). Съгласно договор за обучение и осигуряване на заетост, сключен между ДБТ, обучаващата институция и работодателя, последният се задължава да осигури в 1-месечен срок от приключване на обучението, заетост на трудов договор на всички успешно завършили безработни лица. ДБТ сключва и договор за обучение с безработното лице за осигуряване на заетост.
4.1.2 Без осигурено работно място – по списък на професии, предложени от регионалните органи по заетостта в съответствие с потребностите на пазара на труда
Списъкът се съгласува с Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила и се утвърждава от Министъра на труда и социалната политика. Обучението се извършва от обучаваща институция (по чл. 59, ал. 1 ППЗНЗ), избрана чрез конкурс, проведен от АЗ или нейните териториални поделения (ДРСЗ, ДБТ). ДБТ сключва договор за обучение с обучаващата институция, съгласно който същата се задължава да осигури стажуване при работодател на не по-малко от 30 на сто от обучените лица за срок от 3 месеца. Сключва се и договор между ДБТ и обучаваното безработно лице.
4.1.3 В ЦПО към МТСП
ДБТ насочват безработни лица за обучение в ЦПО към МТСП
- Националния център за професионално развитие /кв. Кремиковци/, който е структурно поделение на МТСП. Центърът е лицензиран от НАПОО и провежда професионално обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда. ДБТ сключва договор за обучение с ЦПО към МТСП и с обучаваното безработно лице.
4.2 Обучение на заети лица
Работодателят подава в ДБТ писмена заявка по утвърден образец (съгласно чл. 64, т. 1 ППЗНЗ), придружена от декларация. В заявката се описват необходимите знания и умения за конкретното работно място.
4.2.1 За обучение на заети лица в микро- или малки предприятия, които лица през последните 3 месеца са били на трудов договор в предприятието (чл. 63, ал. 1, т. 3 ЗНЗ), обстоятелствата се доказват с необходимите документи;
4.2.2 За обучение на заети лица, за които се изменят изискванията към професионалната квалификация, поради конкретни промени в производството (чл. 63, ал. 1, т. 4 ЗНЗ), се прилага обосновка от работодателя.
Обучението се извършва от обучаваща институция (по чл. 59, ал. 1 ППЗНЗ) – посочена от работодателя или избрана от ДРСЗ/ДБТ по реда на ЗОП. За целта се сключва договор за обучение и запазване на заетостта, между ДБТ, обучаващата институция и работодателя, като последният се задължава да запази трудовата заетост на всички успешно завършили обучението лица за срок не по-малък от 6 месеца.
4.3 Мотивационно обучение на безработни лица
Съгласно чл. 59, ал. 4 ППЗНЗ ДБТ организират мотивационно обучение на безработни лица и/или сключват договори за провеждане на обучението с обучаваща институция. За участие в избора по ЗОП за провеждане на мотивационно обучение могат да кандидатстват обучаващи институции, разполагащи с материално-техническа база, подходяща за обучение, учебна програма и обучаващ екип със съответна квалификация. ДБТ сключва договор за мотивационно обучение с избраната обучаваща институция.

Образци и формуляри

Образец / формуляр

Име на файл

1. Заявка от работодател

AZ10-1.doc

2. Декларация от работодател

AZ10-2.doc

3. Заявление за обучение от безработно лице

AZ10-3.doc

4 Тристранен договор за професионално обучение

AZ10-4.doc

5. Договор за квалификационно обучение с обучаваща институция

AZ10-5.doc

6. Договор за квалификационно обучение на безработно лице

AZ10-6.doc

7. Договор за обучение и осигуряване на заетост

AZ10-7.doc

8. Договор за обучение на безработно лице и осигуряване на заетост

AZ10-8.doc

9. Договор за обучение и запазване на заетост

AZ10-9.doc

11. Договор за мотивационно обучение с обучаваща институция

AZ10-10.doc

10. Договор за мотивационно обучение с безработното лице

AZ10-11.doc

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin