Административни услуги


РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ЧАСТНИ ФИРМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ С ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТОДАТЕЛИ ИЛИ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ15. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ЧАСТНИ ФИРМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ С ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТОДАТЕЛИ ИЛИ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ

Характеристика

Изложението цели да укаже реда и условията за регистрация и за предоставяне на удостоверения на частни фирми за извършване на посредничество по наемане на работа и регистрация на посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели или корабопритежатели.
В съответствие с предоставените от нормативните актове компетенции Агенция по заетостта (АЗ) изготвя становища по внесените заявления за регистрация на посредническа дейност и проект на съответния акт:
- удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
- решение за отказ на издаване на удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
В предвидените в нормативните актове случаи АЗ предлага на министъра на труда и социалната политика проект на заповед за прекратяване на регистрацията на посредническа дейност по наемане на работа.
Агенцията по заетостта изготвя становища за регистрация или отказ по представените посреднически договори с чуждестранни работодатели или корабопритежатели, като издава:
- приложение към удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа с вписан посреднически договор с чуждестранен работодател или корабопритежател;
- писмо за връщане на посреднически договор с изразени мотиви.
Извършената регистрация има за резултат поддържане на актуална база данни за лицата, законосъобразно извършващи посредническа дейност по наемане на работа, предоставящи в съвкупност или поотделно посреднически услуги по:
- информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
- психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
- насочване към обучение на възрастни;
- насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

 

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Лицата подават заявление с приложени документи за регистрация на посредническа дейност по наемане на работа в Агенцията по заетостта. Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

2. Заявители
Заявители могат да бъдат лица, които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство, законодателството на друга държава–членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

3. Необходими документи
За извършване на регистрацията се подават следните документи:

3.1 заявление {P1} по образец за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
3.2 копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3.3  оригинал на удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението;

3.4 оригинал удостоверение от съответната община по регистрация на заявителя за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението;
3.5 оригинал на свидетелство за съдимост на управляващия и представляващия физическото или юридическото лице;
3.6 проект на посреднически договор между посредника и търсещото работа лице;
3.7 идентификационен номер на издаденото от Комисия за защита на личните данни удостоверение съгласно Закона за защита на личните данни;
3.8 нотариално заверено копие на документ за завършено средно или висше образование на управляващия и представляващия физическото или юридическото лице, както и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа;
3.9 нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ наличието на трудов стаж не по–малко от 3 години в областта на морския транспорт на управляващия и представляващия физическото или юридическото лице, както и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа (изисква се само за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за морски специалисти).
Забележка: Лицата, регистрирани по законодателството на друга държава–членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, представят документите по т.
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 и 3.9 съобразно законодателството на държавата по регистрация, преведени и легализирани по съответния ред.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Няма срок за подаване на заявление за първоначална регистрация. Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице се произнася по заявлението и по приложените към него документи в срок
14 дни от датата на получаването им. Ако заявлението и/или приложенията към него не отговарят на изискванията, заявителят се уведомява писмено да отстрани констатираните непълноти и/или неточности в срок 14 дни от датата на получаване на уведомлението, като в случая срокът за издаване на удостоверение се удължава до отстраняване на пропуските.
За издаване на ново удостоверение за регистрация посредникът кандидатства отново, като подава заявление до
3 месеца преди изтичането срока на удостоверението.
Посредническите договори за чужбина и с корабопритежател се регистрират в Агенцията по заетостта в срок до
3 дни след заплащане на таксата за регистрация и предоставен документ за извършен превод по банков път.
Компетентният орган извършва проверка на данните, съдържащи се в приложената документация към заявлението за регистрация на посредническа дейност. Проверява се по изброен списък от показатели (становище) дали заявителят отговаря на тях за издаване на удостоверение за регистрация и се отбелязва по кои отговаря и по кои не. По становището може да се напишат забележки, които кандидатът трябва да отстрани в определен срок. След като кандидатът отстрани пропуските и съобщи за това, се отбелязва в становището дали е за регистрация или за отказ.
За регистрация на посреднически договор с чуждестранен работодател/корабопритежател се изготвя и съгласува на различни нива в АЗ становище по постъпилото искане за регистрация. Проверява се дали са предоставени всички нормативно изискуеми документи и доколко тяхната форма и съдържание отговарят на изискванията – по списък, който се отмята. При регистрация договорът се вписва в регистър с пореден номер. За всеки регистриран посреднически договор се вписва дата на регистрация, номер на договора, държава, професии, име на работодателя/корабопритежателя, крайна дата на валидност на регистрацията.
По всяко заявление за регистрация на посредническа дейност АЗ изпраща писмо до ИА "ГИТ" за наличие на влезли в сила наказателни постановления на заявителя, както и писмо до ДБТ за проверка на материално–техническата база на заявителя.
Отказът за вписване в съответния регистър се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Забележка: На всяко тримесечие посредникът представя в АЗ информация за регистрираните и устроените на работа лица по форми и показатели, утвърдени от изпълнителния директор на АЗ, както и документи по чл.
33, ал. 1 и чл. 38 НУРИПДНР.
5. Такси
Удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност, както и приложението към удостоверението за регистриран договор се издават след заплащане на такса, определена с тарифа на МС и представяне на документ за извършен превод по банков път:
- за Република България –
400 лв;
- за чужбина –
900 лв;
- за морски специалисти –
900 лв;
- за регистриран договор с чужд работодател /или корабособственик –
90 лв.
6. Валидност на издаденото удостоверение
Удостоверението за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се издава за срок от
5 години.
Посредническите договори се регистрират за срок на действие не по–дълъг от срока на издаденото удостоверение за регистрация.

Образци и формуляри

Образец / формуляр

Име на файл

1. Заявление за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

AZ15-1.xls

2. Удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

AZ15-2.doc

3. Приложение към удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа

AZ15-3.doc

4. Проект на посреднически договор с търсещото работа лице за Република България

AZ15-4.doc

5. Проект на посреднически договор с търсещото работа лице за чужбина

AZ15-5.doc

6. Проект на посреднически договор с търсещото работа лице за морски специалисти

AZ15-6.doc

7. Справка за регистрираните и устроените на работа лица за Република България

AZ15-7.doc

8. Справка за регистрираните и устроените на работа лица за чужбина

AZ15-8.doc

9. Справка за регистрираните и устроените на работа лица за морски специалисти

AZ15-9.doc

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin