Административни услуги


ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 70, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА16a. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 70, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Характеристика

Изложението цели да укаже реда и условията за издаване на разрешения за работа на чужденци в Република България по реда на чл. 70, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.
Издаденото от Агенцията по заетостта (АЗ) разрешение за работа се явява основание за издаване от "Консулските служби" на МВнР на виза тип "
D" за влизане в страната с цел работа и на разрешение за пребиваване от Дирекция "Миграция" на МВР за срока на разрешението за работа.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
Компетентен орган по настоящата услуга е Агенцията по заетостта (АЗ).

2. Заявител
Искането за издаване или продължаване срока на разрешение за работа се подава от конкретно физическо или юридическо лице, което е работодател на чужденеца.

3. Нормативно установени изисквания за издаване на разрешението
3.1 Разрешение за работа на чужденци се издава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство:
- съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на националния пазар на труда;
- при условие че общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава
10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани и чужденци с предоставено право на убежище или с признат статут на бежанец в предходните 12 месеца (това изискване не се прилага за граждани на държавите-членки на Европейския съюз, както и за граждани на другите държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство);
- когато предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
- когато трудовото възнаграждение осигурява необходимите средства за издръжка в страната.

3.2 Разрешение за работа за наемане на чужденец по трудово правоотношение може да бъде издадено съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на пазара на труда, ако:
- местният работодател е представил доказателства, че активно е търсил в предходен период, не по-малък от един месец, в рамките на пазара на труда нужния му специалист, включително в дирекция "Бюро по труда" на Агенцията по заетостта и чрез обяви в националните и местните средства за масово осведомяване;
- чужденецът притежава средно специално или по-висока степен на образование и/или специфични професионални квалификация и опит, отговарящи на обективните изисквания за съответната длъжност/работа и осъществяваната дейност;
- няма български граждани или чужденци с постоянно пребиваване в Република България или с приравнени на техните права по чл.
70, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта с исканата професия, специалност и/или квалификация, включително няма възможност за своевременното обучение на нужните на работодателя кадри, което е констатирано след проучване на пазара на труда, съобразено с обективните изисквания за заемане на длъжността и спецификата на дейността; оценката на изпълнението на тези условия се извършва от Агенцията по заетостта.
3.3 Извън условията по т. 3.3, първо и трето тире разрешение за работа може да бъде издадено на:
- чужденци, чиято заетост на територията на страната произтича от изпълнението на международни договори, по които Република България е страна;
- висш ръководен персонал на чуждестранно юридическо лице, установено на територията на Република България, при наемане по условията на вътрешнокорпоративен трансфер;
- специалисти на чуждестранно юридическо лице, установено на територията на Република България, които притежават специални познания за овладяване на производствени технологии, оборудване и техники на управление, при наемане по условията на вътрешнокорпоративен трансфер и при доказана образователно-квалификационна степен, съответстваща на длъжността;
- гост-преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища с решение съответно на академичните съвети на висшите училища и на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката;
- командировани служители на чуждестранна фирма във връзка с координацията на дейността и/или реализацията на проекти за усъвършенстване дейността на създадено от нея на територията на Република България дружество или клон;
- специалисти на чуждестранни фирми във връзка с договорен монтаж, пуск и ремонт на вносно оборудване, внедряване на специални технологии, ноу-хау, прилагане на специализирана и уникална техника;
- лица, които при запазване на тяхното обичайно пребиваване в чужбина са изпратени от чуждестранния им работодател за: обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, машини или други вещи; преминаване курс на обучение в рамките на експортен договор за доставка или на лицензионен договор;
- спортисти и треньори в професионални спортни клубове при потвърден от българските национални спортни федерации и съюзи интерес от наемането им поради техните особени лични качества и висока степен на професионални знания и умения;
- лице, сключило брак с български гражданин, при условие че има разрешено продължително пребиваване на това основание;
- служители на чуждестранни туроператори, които са командировани на територията на Република България с цел контрол и координация на изпълнението на сключен договор с български туроператор или хотелиер по Закона за туризма.

4. Необходими документи
4.1 За издаване на разрешение за работа работодателят внася в дирекция "Бюро по труда" по местоработата на чужденеца следните документи:
а) искане-декларация - два екземпляра на формуляр по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;
б) обосновка на искането;
в) три снимки на чужденеца;
г) копие от съдебното решение и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние;
д) документи за образование, специалност, правоспособност или придобити професионална квалификация, умения и опит на чужденеца, които са легализирани по съответния ред;
е) справка-декларация за работещите във фирмата чужденци с посочени имена по паспорт, дата на раждане и гражданство за:
- наетите по трудов договор - с посочени номер, дата на издаване, срок на разрешението за работа, на визата или на разрешението за пребиваване;
- упълномощените да управляват дружеството, работещите по договор за управление и контрол - с посочени номер и срок на валидност на личната карта на чужденеца;
ж) справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, чужденци с постоянно пребиваване в Република България и чужденци с приравнени на техните права по чл.
70, ал. 3 ЗНЗ, в предходните 12 месеца, подписана от работодателя и главния счетоводител;
з) трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните и влизащ в сила с издаването на разрешението, в който следва да са определени и задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е постоянното местоживеене на чужденеца;
и) други документи, свързани със спецификата на работното място и упражняването на професията и дейността, изисквани от нормативни актове;
й) копие на задграничния паспорт на чужденеца.

4.2 Местното лице, приемащо командировани чуждестранни служители, внася в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на чужденците или където е неговото седалище, когато трудовата дейност ще се осъществява на територията на различни населени места, посочените по-горе документи, както и:
- копие от договор с чуждестранна фирма-работодател на чужденеца, обуславящ приемането му на работа, заверено от страните по договора с подпис и печат;
- легализиран документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател;
- писмо-потвърждение на чуждестранната фирма-работодател на чужденеца, за командироването му за изпълнението на конкретно посочени задачи и срокове при осигурени трудово възнаграждение, социално осигуряване и здравна застраховка, легализирано по установения ред.
Забележка: В случаите на вътрешнокорпоративен трансфер се изисква представянето на официален документ, легализиран по установения ред, с който се удостоверява заеманата от чужденеца длъжност в структурите на чуждестранното юридическо лице през последните
12 месеца, непосредствено предхождащи изпращането му на работа в Република България.
5. Вътрешен ход на административната услуга
Искането с приложените към него горепосочени документи се адресира до Агенция по заетостта (АЗ) и се подава в съответната Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ). В
7-дневен срок по служебен път документите се изпращат от ДБТ до АЗ. В двудневен срок се подготвят и изпращат съгласувателни писма до Дирекция "Консулски отношения " на МВнР и Дирекция "Миграция" на МВР за извършване на проверка за пребиваването на чужденците. В петдневен срок се изпраща писмо до вносителя на искането или до други институции, ако е необходимо представянето на допълнителни документи или за прецизиране на представените.
Срокът за вземане на решение за издаване или отказване на разрешението за работа е едномесечен, считано от подаване на искането в "Бюрото по труда". Срокът за внасяне на таксата за издаване на разрешението за работа е едномесечен. Срокът за отпечатване на документът "разрешение за работа", след представянето на платежен документ в АЗ е тридневен.
Срокът за обжалване на решенията за отказ на изпълнителния директор на АЗ е
14-дневен, считано от получаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред МТСП.
Копия от издадените, продължените и преиздадените разрешения за работа и отказите се изпращат в Министерството на вътрешните работи, в Министерството на външните работи и в съответната дирекция "Бюро по труда".

6. Такси
Документът "разрешение за работа" се издава след заплащане на такса, определена със Закона за насърчаване на заетостта, и представяне на документ за извършен превод по банков път:
За издаване или продължаване срока на разрешение за работа за чужденец местният работодател внася такса в размер
600 лв.
За сезонна работа до
6 месеца за една календарна година и за работа като преподавател в средно или висше училище таксата е 300 лв.
За преиздаване на разрешение за работа поради загубване, повреждане или унищожаване на документите се заплаща такса в размер
200 лв.
7. Срок за валидност на издаденото разрешение
Разрешението за работа се издава за срок до
1 година с възможност за продължаване, ако не са отпаднали условията за първоначално издаване, общо до 3 години.
Могат да бъдат продължавани над
3-годишния срок на заетост разрешенията за работа на:
- висш ръководен персонал на дружества и клонове на чуждестранни фирми, установени на територията на Република България;
- учители и преподаватели в средни и висши училища;
- професионални спортисти и треньори в професионални спортни клубове;
- специалисти на чуждестранни фирми за осъществяване на контрол и приемане на договорена продукция.
При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на чужденеца или на командировката в рамките на предоставяне на услуги работодателят или лицето, приело чужденеца, уведомява писмено Агенцията по заетостта в
3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта и връща разрешението за работа, което подлежи на отмяна. За отменено разрешение за работа се уведомяват Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.

Образци и формуляри

Име на файл

1. Искане-декларация за разрешение за работа на чужденец в Република България

AZ16а-1.doc

2. Разрешение за работа на чужденец в Република България

AZ16а-2.pdf

3. Проект на решение за издаване на разрешение за работа на чужденец в Република България

AZ16а-3.pdf

4. Проект на решение за продължаване срока на разрешение за работа на чужденец в Република България

AZ16а-4.pdf

5. Проект на уведомително писмо за издаване на разрешение за работа на чужденец в Република България

AZ16а-5.pdf

6. Проект на уведомително писмо за продължаване срока на разрешение за работа на чужденец в Република България

AZ16а-6.pdf

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin