Административни услуги


ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА РАБОТА ПО ЗАЯВКИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТОДАТЕЛИ ЧРЕЗ EURES20. ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА РАБОТА ПО ЗАЯВКИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТОДАТЕЛИ ЧРЕЗ EURES

Характеристика

Целта на услугата е да се подпомогне мобилността на българските граждани в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Предмет на изложението е указването на реда и условията за осъществяване на посредничество между предлагането на работни места от работодатели от ЕС/ЕИП и търсещите работа лица в България.

Забележка: Следва да бъдат разгледани някои дефиниции: EURES е мрежа за мобилност на Европейски услуги за заетост, създадена от Европейската комисия в партньорство с Обществените служби за заетост; EURES- съветници са специално обучени експерти от Европейската комисия, които имат за задача да информират, консултират и посредничат на работодателите и търсещите работа лица; те изпълняват функциите си в рамките на Агенция по заетостта.

Процедура по извършване на административната услуга

  1. Компетентен орган

Услугата се осъществява от Агенцията по заетостта (АЗ) чрез съответните дирекции "Бюро по труда" (ДБТ).

  1. Заявител/молител

Работодатели от ЕС/ЕИП подават заявки за работни места чрез EURES-съветник от своята държава, който ги изпраща на EURES-съветник в Република България.

Търсещите работа лица кандидатстват по обявените заявки чрез дирекции "Бюро по труда", като представят CV, мотивационно писмо и езиков паспорт.

  1. Вътрешен ход на административната услуга

    1. Обявяване на свободните работни места по заявка на работодател от страна, членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Всеки работодател от страна - членка на ЕИП и Конфедерация Швейцария може да заяви свободни работни места с цел търсене на български работници и служители. За целта работодателят, желаещ да назначи български работници, е необходимо да се обърне към EURES-съветник от страната по месторегистрация на предприятието му, на когото да заяви свободното работно място.

Българските EURES-съветници ще вземат предвид само заявки изпратени чрез EURES-съветник от съответната страна.

Получените заявки се анализират от EURES-съветниците на Агенцията по заетостта, доколко посочените в тях условия отговарят на законодателството на съответната страна по отношение на условията на труд и заплащане. При получаване на заявка в ЦА на АЗ, ДРСЗ или ДБТ директно от работодател същият се уведомява за необходимостта от въвеждане на заявката в EURES мрежата от съветник от неговата страна. При необходимост се осъществява контакт с EURES-съветник от съответната държава.

Всички заявки, получени от българските EURES-съветници, се изпращат в ЦА. на АЗ. При одобряване на заявката, същата се превежда на български език в ЦА на АЗ и се изпраща на ДБТ в страната за обявяване на информационните табла и предлагане на търсещите работа лица.

    1. Кандидатстване на ТРЛ по обявената заявка

По обявена заявка на работодател от страна-член на ЕИП могат да кандидатстват както регистрирани в ДБТ ТРЛ, така и нерегистрирани такива.

ТРЛ, желаещи да кандидатстват по заявката, представят своите CV в електронен вариант в ДБТ. CV-тата трябва да бъдат представени от ТРЛ освен на български език, така и на съответния език, посочен от работодателя. В случай на поставено в заявката на работодателя изискване за владеене на чужд език, ТРЛ представят и езиков паспорт в електронен вариант. Формата на езиковия паспорт може да бъде намерена на адрес http://europass.cedefop.europa.eu.

ДБТ преглеждат представените CV (и езикови паспорти) и по електронен път ги изпращат в ЦА на АЗ. Определените служители в ЦА на АЗ изпращат по електронен път получените от ДБТ CV (и езикови паспорти) на работодателя или на EURES-съветника от съответната страна. Изисква се информация за назначените на работа кандидати от България.

При заявено желание от страна на работодателя за провеждане на подбор в България ЦА на АЗ определя ДБТ в страната, която има ангажимент да осигури място за извършването му, присъствието на кандидатите за работа и да съдейства за намирането на преводач при необходимост. В случай на извършване на специализиран подбор, придружен с прилагане на тестове, анкети, превод и др., разходите за тях се поемат от работодателя.

Когато интервюто се провежда в друга държава по искане на работодателя, разноските за пътуване и престой се поемат от него. ЦА на АЗ информира кандидатите за работа за държавата, града, мястото и датата за провеждане на интервюто и в последствие изготвя писмо до работодателя с имената на кандидатите, изявили желание да се явят на интервю.

При провеждане на интервю в друга държава работодателят трябва да уведоми ЦА на АЗ за резултата от насочването. ЦА на АЗ предоставя тази информация на ДРСЗ (ДБТ).

Образци и формуляри

 

Образец/формуляр

Име на файл

1. Предложение за работа чрез европейски портал за професионална мобилност

AZ23-1.doc

2. Заявка за работно място №

AZ23-2.doc

  

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin