Агенция за хората с увреждания


Агенция за хората с уврежданиярежим/услуга

наименование на административната услугата

нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.)

М13.3.

1. Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35а, ал.1 от ЗИХУ

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 1
Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъцит

М13.3.

2. Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 29, ал. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 2

М13.3.

3. Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели в обичайна и специализирана работна среда.

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 26, т. 1 и чл. 40, ал. 1
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания -  чл. 18, ал. 2
Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специали

М13.3.

4. Финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 28, ал. 2 Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 20

М13.3.

5. Финансиране на проекти на работодателите, разкриващи работни места за безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 5, чл. 25, ал. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 17

М13.3.

6. Финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 5, чл. 31
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 19

М13.3.

7. Финансиране на проекти, представяни от неправителствени организации на и за хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания - чл. 2, ал. 2, т. 6

М13.3.

8. Финансиране на проекти за достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение, представяни от държавни, общински и неправителствени /стопански и нестопански/ организации.

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 6 Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания - чл. 2, ал. 2, т. 6

М13.3.

9. Изплащане на целеви помощи на хората с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 44, ал. 1, т. 4
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 51, чл. 52, чл. 53, чл. 53а и чл. 53б 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin