Решения на Административната комисия


Решения на Административната комисияПриложимо законодателство (серия A)

Решение A1

за установяване на процедура на диалог и помирение по отношение на валидността на документите, определянето на приложимото законодателство и предоставянето на обезщетения съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение A2

за тълкуване на член 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно законодателството, приложимо за командировани работници и самостоятелно заети работници, временно работещи извън компетентната държава (в сила от 1 май 2010)

 

Решение A3

относно сумирането на завършени непрекъснати периоди на командироване съгласно Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета и Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 1 май 2010 г.)


Електронен обмен на данни (серия E)

Решение E1

относно практическите условия и ред във връзка с преходния период за обмена на данни по електронен път, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение E2

за установяване на процедура за управление на промени, приложима за координатите на органите, определени в член 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и присъстващи в електронната директория, която е съставна част от EESSI (в сила от 1 септември 2010 г.)

 

Решения E3 (само за информация – заменено от Решение E4)

относно преходния период, посочен в член 95 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 1 февруари 2012)

 

Решение E4

относно преходния период, посочен в член 95 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 20 май 2014)


Семейни обезщетения (серия F)

Решение F1

за тълкуване на член 68 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за предимство в случай на съвпадане на семейни обезщетения (в сила от 1 май 2010 г.)


Хоризонтални въпроси (серия H)

Решение H1

относно рамката за прехода от регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 на Съвета към регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета и прилагането на решенията и препоръките на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение H2

относно методите на работа и състава на Техническата комисия за обработка на информация на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност(в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение H3

относно датата, която се взема предвид при определяне на обменния курс, посочен в член 90 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение H4

относно състава и методите на работа на Одиторския съвет на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение H5

относно сътрудничеството в областта на борбата с измамите и грешките в рамките на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Съвета и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (в сила от 1 август 2010 г.)

 

Решение H6

относно прилагането на някои принципи при сумирането на периоди по член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (в сила от 1 април 2011 г.)

 

Препоръка H1

относно решението Gottardo, съгласно което социалните придобивки, с които се ползват гражданите на държава членка по силата на двустранни спогодби за социална сигурност с трети държави, следва да се предоставят и на работниците, граждани на други държави членки (в сила от 1 октомври 2013 г.)


Пенсии (серия P)

Решение P1

за тълкуване на член 50, параграф 4, член 58 и член 87, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно отпускането на обезщетения за инвалидност и старост и обезщетения на преживели лица (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Препоръка P1 (само за информация, отменена с влизането в сила на Препоръка H1 на 1 октомври 2013 г.)

относно решението Gottardo, съгласно което социалните придобивки, с които се ползват гражданите на дадена държава-членка по силата на двустранни спогодби за социална сигурност с трети страни, трябва да се предоставят и на работниците, граждани на друга държава-членка (в сила 1 май 2010 г.)


Възстановяване (серия R)

Решение R1

относно тълкуването на член 85 от Регламент (ЕО) № 987/2009(в сила от 27 септември 2013 г.)


Болест (серия S)

Решение S1

относно Европейската здравноосигурителна карта(в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение S2

относно техническите спецификации на Европейската здравноосигурителна карта (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение S3

за определяне на обезщетенията, обхванати в член 19, параграф 1 и член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и член 25, буква А, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение S4 (само за информация – заменено от Решение S9)

относно процедурите за възстановяване на парични средства за изпълнението на членове 35 и 41 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение S5

за тълкуване на понятието „обезщетения в натура“ съгласно определението в член 1, буква ха) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за болест или майчинство в съответствие с членове 17, 19, 20, 22, член 24, параграф 1, членове 25, 26, член 27, параграфи 1, 3, 4 и 5, членове 28, 34 и член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и за изчисляването на сумите за възстановяване съгласно членове 62, 63 и 64 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение S6

относно регистрацията в държавата-членка на пребиваване съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и съставянето на списъците, предвидени в член 64, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (в сила от 1 чай 2010 г.)

 

Решение S7 (само за информация – заменено от Решение S10)

относно прехода от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 към Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 и прилагането на процедурите по възстановяване на разходи (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение S8

относно отпускането на протези, основни помощни средства и други съществени обезщетения в натура, предвидени в член 33 на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (в сила от 6 септември 2011 г.)

 

Решение S9

относно процедурите за възстановяване на суми за изпълнението на членове 35 и 41 от Регламент (ЕО) № 883/2004 (в сила от 27 септември 2013 г.)

 

Решение S10

относно прехода от регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72 към регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 и прилагането на процедурите по възстановяването на разходи (в сила от 20 май 2014 г.)

 

Препоръка S1

относно финансовите аспекти на трансграничното донорство на органи (в сила от 10 август 2012 г.)

 

Препоръка S2

относно правата на обезщетения в натура за осигурените лица и членовете на семействата им при престой в трета държава по силата на двустранна спогодба между компетентната държава-членка и съответната трета държава (в сила от 1 април 2014 г.)


Безработица (серия U)

Решение U1

относно член 54, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на увеличението на обезщетенията за безработица за зависими членове на семейството(в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение U2

относно обхвата на член 65, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правата на обезщетения за безработица на напълно безработни лица, които не са погранични работници и които по време на последната си дейност като заети или самостоятелно заети лица са пребивавали на територията на държава-членка, различна от компетентната държава-членка (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение U3

относно обхвата на понятието „частична безработица“, приложимо по отношение на безработните лица, упоменати в член 65, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (в сила от 1 май 2010 г.)

 

Решение U4

относно процедурите за възстановяване съгласно член 65, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 70 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (в сила от 1 април 2012 г.)

 

Препоръка U1

относно приложимото законодателство по отношение на безработни лица, осъществяващи почасова професионална или търговска дейност в държава-членка, различна от държавата на пребиваване(в сила от 1 май 2010 г.)

 

Препоръка U2

за прилагане на член 64, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на безработните лица, придружаващи съпрузите или партньорите си, които извършват професионална или търговска дейност в държава-членка, различна от компетентната държава (в сила от 1 май 2010 г.)


Други документи

 

Практически наръчник относно законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария     

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin