Постановления


Постановления


Постановление № 22 на МС от 26.01.2017г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.)

 

Постановление № 23  на МС от 26.01.2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.)

 

Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (Обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г.)

 

Постановление № 296 на МС от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

 

Постановление № 6 от 15 януари 2009 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход

 

Постановление № 42 на МС от 5.03.2015 г. за изменение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 23 от 2014 г.)

 

Постановление № 43 на МС от 5.03.2015 г. за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2000 г., бр. 19 от 2002 г. и бр. 17 от 2014 г.)

 

Постановление № 44 от 19 февруари 2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "индустрия" и "услуги"

 

Указания на министъра на труда и социалната политика по прилагането на Постановление №44 на Министерския съвет от 19 февруари 2009 г.

 

Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (изм. ДВ. бр.68 от 25 Август 2009 г.)

 

Постановление № 336 от 30 декември 2009 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 МС от 2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно врeмe (Обн. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010 г.)

 

Постановление № 112 от 13 май 2009 г. за създаване на Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет

 

Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

 

Постановление № 54 на Министерския съвет от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

 

Постановление № 136 на МС от 08.06.2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

 

Постановление № 202 от 13 август 2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от Европейския Съюз

 

Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на Mинистерството на труда и социалната политика (изм. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010 г.)

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin