Трудови борси предлагат работа в цялата страна


Трудови борси предлагат работа в цялата страна


15 576 са сво­бод­ни­те ра­бот­ни мес­та у нас към нас­то­я­щия мо­мент, по­каз­ва ста­тис­ти­ка на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та, ка­то най-мно­го са те в Плов­див и в Бур­гас. Го­ле­ми­ят въп­рос пред хо­ра­та без ра­бо­та в стра­на­та, оба­че е, как мо­гат да дос­тиг­нат до те­зи мес­та, да се ин­фор­ми­рат за тях и да на­ме­рят тър­се­но­то мяс­то на па­за­ра на тру­да в сво­е­то на­се­ле­но мяс­то или в та­ко­ва в не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост.

Аген­ци­я­та по за­е­тост­та, чрез сво­я­та мре­жа от 107 бю­ра по тру­да и 145 фи­ли­а­ла и 548 из­не­се­ни офи­си и в най-мал­ки­те на­се­ле­ни мес­та, ре­ал­но пок­ри­ва те­ри­то­ри­я­та на ця­ла­та стра­на, пред­ла­гай­ки раз­лич­ни въз­мож­нос­ти, та­ка че все­ки, кой­то има же­ла­ние, да мо­же да на­ме­ри най-под­хо­дя­ща­та ра­бо­та.

Из­вън та­зи струк­ту­ра оба­че  съ­щес­т­ву­ва и ед­на дос­та ефек­тив­на и до­ка­за­ла се през го­ди­ни­те фор­ма за пос­ред­ни­чес­т­во меж­ду ра­бо­то­да­те­ли и ра­бот­ни­ци и то­ва са т.нар. тру­до­ви бор­си.

Справ­ка в ка­лен­да­ра на Аген­ци­я­та по за­е­тост­та по­каз­ва, че тру­до­ви бор­си се ор­га­ни­зи­рат це­ло­го­диш­но - поч­ти все­ки ден, на раз­лич­ни мес­та в стра­на­та.Ин­фор­ма­ция за са­ми­те бор­си мо­же да се на­ме­ри, как­то на сай­та на аген­ци­я­та (http://www.az.government.bg/), та­ка и във вся­ко бю­ро по тру­да. До края на го­ди­на­та пред­с­тои да се про­ве­дат над 100 тру­до­ви бор­си в ця­ла Бъл­га­рия.

„Дой­дох на тру­до­ва­та бор­са, за­що­то от дъл­го вре­ме съм без­ра­бот­на и раз­б­рах, че та­ка от ус­та на ус­та и от при­я­те­ли, ра­бо­та труд­но се на­ми­ра, осо­бе­но, ко­га­то си от ма­лък град. Аз съм от Ай­тос и дой­дох тук, вяр­вай­ки, че ще на­ме­ря не­що под­хо­дя­що.

Раз­г­ле­дах, на­ис­ти­на има дос­та пред­ло­же­ния. Ус­пях и да го­во­ря с ня­кои от ра­бо­то­да­те­ли­те и съб­рах пред­ло­же­ния. Има и пред­ло­же­ния за прек­ва­ли­фи­ка­ция и без­п­лат­ни обу­че­ния. Ще ви­дя как­во ще из­бе­ра нак­рая“, от­бе­ляз­ва ре­ши­тел­но Иван­ка Аси­о­ва, ко­я­то срещ­нах­ме на тру­до­ва­та бор­са в Бур­гас във втор­ник. Та­зи бор­са е ед­на от най-го­ле­ми­те, тъй ка­то е фо­ку­си­ра­на и вър­ху въз­мож­нос­ти­те за ра­бо­та, ко­и­то пред­ла­га пред­с­то­я­щия ле­тен се­зон. По вре­ме на нея,ра­бо­то­да­те­ли­те обя­ви­ха над 1200 сво­бод­ни ра­бот­ни мес­та

В бор­са­та учас­т­ва­ха 41 ра­бо­то­да­те­ли от раз­лич­ни бран­шо­ве, ко­и­то обя­ви­ха сво­бод­ни по­зи­ции в ту­риз­ма, хо­те­ли­ер­с­т­во­то, рес­то­ран­тьор­с­т­во­то, тран­с­пор­та, тър­го­ви­я­та и хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­миш­ле­ност.Сво­бод­ни­те мес­та са за рен­т­ге­но­ви опе­ра­то­ри, ад­ми­нис­т­ра­то­ри, по­мощ­ник гот­ва­чи, спа­си­те­ли, про­да­вач-кон­сул­тан­ти, ка­си­е­ри, сер­ви­тьо­ри, пи­ко­ло, гра­ди­на­ри, шо­фьо­ри, гот­ва­чи, слад­ка­ри, бар­ма­ни, ка­ме­ри­ер­ки,елек­т­ро­мон­тьо­ри.

Меж­ду 400 и 1000 ле­ва сред­но ще по­лу­ча­ват то­зи се­зон за­е­ти­те в ту­риз­ма.Нис­ки­те зап­ла­ти са за ка­ме­ри­ер­ки и пи­ко­ла, в злат­на­та сре­да са ад­ми­нис­т­ра­то­ри­те, а най-ви­со­ки­те въз­наг­раж­де­ния са за гот­ва­чи­те.

Ра­бо­то­да­те­ли­те, ко­и­то учас­т­ват на бор­си­те, обик­но­ве­но са мо­ти­ви­ра­ни да на­е­мат хо­ра, до­ри и без не­об­хо­ди­ма­та ква­ли­фи­ка­ция.Чес­то пред­ла­гат до­пъл­ни­тел­ни обу­че­ния, та­ка че въз­мож­нос­ти­те пред кан­ди­да­ти­те са прак­ти­чес­ки по-го­ле­ми, от­кол­ко­то из­г­леж­дат на пръв пог­лед ко­мен­ти­рат ек­с­пер­ти от Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка. Раз­ра­бо­ти­ли сме ме­ха­ни­зъм за от­чи­та­не на ефек­тив­ност­та от бор­си­те и сме ка­те­го­рич­ни, че фор­ма­та, ко­я­то сре­ща на ед­но мяс­то кан­ди­да­ти и ра­бо­то­да­те­ли е из­к­лю­чи­тел­но ефек­тив­на, хва­лят се от Аген­ци­я­та по за­е­тост­та. Те при­пом­нят още, че ос­вен ра­бо­та в стра­на­та, бла­го­да­ре­ние на въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то ни да­ва член­с­т­во­то ни в ЕС, це­ло­го­диш­но се на­би­рат ра­бот­ни­ци за се­зон­на за­е­тост в чуж­би­на. „Мно­го е важ­но хо­ра­та, ко­и­то ис­кат да ра­бо­тят в чуж­би­на да зна­ят, че най-доб­ри­ят и ве­ро­ят­но най-мал­ко рис­ко­ван ва­ри­ант за тях е да из­бе­рат бъ­де­ща­та си ра­бо­та чрез на­ши­те ме­ха­низ­ми. Все­ки чуж­дес­т­ра­нен ра­бо­то­да­тел се ре­гис­т­ри­ра в ев­ро­пей­с­ка­та мре­жа от аген­ции по за­е­тост EURES, ко­я­то га­ран­ти­ра про­вер­ка на не­го­ва­та ле­ги­тим­ност. Та­ка се по­лу­ча­ва ре­ал­но об­мен на ра­бот­ни­ци и ра­бо­то­да­те­ли от ця­ла Ев­ро­па, в кой­то ус­пеш­но се включ­ва­ме и ние“, ко­мен­ти­рат още тру­до­ви­те ек­с­пер­ти.

107 са тру­до­ви­те бор­си, ко­и­то ще бъ­дат ор­га­ни­зи­ра­ни в ця­ла­та стра­на до края на 2015 г.

През ме­сец март тру­до­ви бор­си ще има във гр. Вар­на (на 31 март) и в гр. Ко­тел (30 март).

27.03.2015г.

Снимка: Агенция по заетостта

                             

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin