Новата формула за пенсиите


Новата формула за пенсиите


Плав­но по­ви­ша­ва­не на пен­си­он­на­та въз­раст и стаж, по­ви­ше­ние на оси­гу­рителните внос­ки­ за пенсия и без­ра­бо­ти­ца са са­мо част от мер­ки­те в пен­си­он­на­та ре­фор­ма, пред­ла­га­на от ви­цеп­ре­ми­е­ра и ми­нис­тър на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка Ивай­ло Кал­фин. Пред­ло­же­ни­е­то му бе­ше под­к­ре­пе­но от ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля Бой­ко Бо­ри­сов и фи­нан­со­вия ми­нис­тър Вла­дис­лав Го­ра­нов. Кал­фин е пър­ви­ят со­ци­а­лен ми­нис­тър, кой­то пред­ла­га въ­веж­да­не­то на дъл­го­го­диш­на пен­си­он­на ре­фор­ма с цел по­ви­ша­ва­не на до­хо­ди­те на най-уяз­ви­ма­та част от бъл­гар­с­ко­то об­щес­т­во - пен­си­о­не­ри­те. Иде­я­та на со­ци­ал­ния ми­нис­тър е мно­го спра­вед­ли­ва и ра­зум­на. Той пред­с­та­вя дъл­гос­роч­на прог­ра­ма за дос­ти­га­не на по-ви­сок стан­дарт на жи­вот на въз­рас­т­ни­те хо­ра у нас. Ре­фор­ми­те ще ста­ват плав­но, за да мо­гат да бъ­дат без­бо­лез­не­ни как­то за ра­бо­то­да­те­ли­те, та­ка и за ра­бот­ни­ци­те.

От­къ­де би мог­ло да дой­де уве­ли­че­ни­е­то на пен­си­и­те:

За да има уве­ли­че­ние, тряб­ва да се про­ме­ни ця­ла­та сис­те­ма, а не от­дел­ни ней­ни ком­по­нен­ти, ка­те­го­ри­чен бе­ше по вре­ме на пред­с­та­вя­не­то Кал­фин. Кон­к­рет­но оба­че, цел­та е 40% уве­ли­че­ние на пен­си­и­те за всич­ки - не са­мо за т. нар. но­ви пен­си­о­не­ри. Но­ви­те пред­ло­же­ния пред­виж­дат увеличаване тежестта на стажа, което ще гарантира корекция на всички пенсии, най-мал­ко с раз­ме­ра, спо­ред  "швей­цар­с­ко­то пра­ви­ло". Ре­ал­на­та цел оба­че е повишаване тежестта на стажа, която в мо­мен­та е 1.1, и плав­на ко­рек­ция на­го­ре, до дос­ти­га­не на 1.5. Ос­вен то­ва со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър пред­ла­га и та­ва­нът на пен­си­и­те да се уве­ли­ча­ва съв­мес­т­но с мак­си­мал­ния оси­гу­ри­те­лен до­ход, та­ка че да се да­де въз­мож­ност хо­ра­та с по-ви­со­ки до­хо­ди да по­лу­ча­ват по-високи пенсии. 

И мо­же би най-важ­ни­ят въп­рос е - за­що сис­те­ма­та тряб­ва да е со­ли­дар­на?

От­го­во­рът му, ма­кар и оче­ви­ден, пре­диз­вик­ва се­рия от раз­лич­ни ко­мен­та­ри, осо­бе­но от по-мла­ди­те бъл­га­ри. Не­за­ви­си­мо че сме свик­на­ли да по­лу­ча­ва­ме всич­ко на мо­мен­та - се­га и вед­на­га, со­ли­дар­но­то мис­ле­не е в ос­но­ва­та на съ­щес­т­ву­ва­не­то на раз­ви­ти­те об­щес­т­ва, как­то и в ос­но­ва­та на раз­ви­тите пен­си­он­ни сис­те­ми.
Още по­ве­че, един­с­т­ве­на­та дър­жа­ва, ко­я­то се от­ка­за от со­ли­дар­ния пен­си­о­нен мо­дел, бе­ше Чи­ли по вре­ме­то на Пи­но­чет, при ко­я­то пен­си­он­ни­те фон­до­ве фа­ли­ра­ха мал­ко след ка­то за­поч­на­ха да из­п­ла­щат пен­си­и­те - пе­чал­на съд­ба, ко­я­то нада­ли бих­ме ис­ка­ли да ни спо­лети в Бъл­га­рия.

Най-важ­но­то от но­вия пен­си­о­нен мо­дел

 

Как ще се уве­ли­ча­ва въз­раст­та?

  • На бав­ни стъп­ки в те­че­ние на 22 го­ди­ни до 2037 г. пен­си­он­на­та въз­раст на мъ­же­те и же­ни­те тряб­ва да бъ­де уед­нак­ве­на на 65 го­ди­ни и за два­та по­ла.
  • Иде­я­та на со­ци­ал­но­то ми­нис­тер­с­т­во е въз­раст­та за пен­си­о­ни­ра­не на же­ни­те да рас­те с по 2 ме­се­ца на го­ди­на до 2029 г., а след то­ва с по 3 ме­се­ца до 2037 г. При мъ­же­те се пред­виж­да на­рас­т­ва­не­то с 2 ме­се­ца го­диш­но да е през 2016 и 2017 г., а от 2018 г. - с по 1 ме­сец на го­ди­на до 2029 г. Иде­я­та на ед­нак­ва­та въз­раст се свър­з­ва с же­ла­ни­е­то на Калфн за по­ви­ше­ние на пен­си­и­те и на же­ни­те. Към мо­мен­та ран­но­то пен­си­о­ни­ра­не, как­то и по-нис­ка­та сред­на зап­ла­та, ко­я­то те по­лу­ча­ват, бук­вал­но ги об­ри­ча на по-нис­ки пен­сии.
  • По­ви­ша­ва­не на оси­гу­ров­ки­те на ра­бо­те­щи­те.Не­за­ви­си­мо че то­ва не се ха­рес­ва осо­бе­но на ра­бо­то­да­те­ли­те, со­ци­ал­ни­ят ми­нис­тър нас­то­я­ва за по­ви­ша­ва­не на оси­гу­ров­ки­те. Спо­ред про­ме­ни­те по­ви­ше­ни­е­то ще е ми­ни­мал­но за от­дел­ни­те ра­бо­те­щи, но ще ге­не­ри­ра со­лид­на су­ма, ко­я­то ще под­по­ма­га НОИ и ще спо­мог­не за уве­ли­че­ни­е­то на раз­ме­ра на са­ми­те пен­сии.
  • Кон­к­рет­но то­ва, ко­е­то се пред­ла­га, е уве­ли­че­ние в един пе­ри­од от 12 го­ди­ни нап­ред с об­що 4,5 %, ка­то през го­ди­на се уве­ли­ча­ва с 0,5 % внос­ка­та за фонд "Пен­сии" и на след­ва­ща­та го­ди­на - с 0,2 % внос­ка­та за фонд "Без­ра­бо­ти­ца".

По­со­ка­та на про­ме­ни­те е вяр­на

 

Гри­гор Ди­мит­ров - гла­вен ди­рек­тор "Оси­гу­ри­тел­ни от­но­ше­ния" към БСК

Го­ля­ма част от мер­ки­те, ко­и­то се пред­ло­жи­ха от Ивай­ло Кал­фин, са в ре­зул­тат на дъл­го­го­диш­на ра­бо­та и на ми­нис­т­ри пре­ди не­го за съз­да­ва­не на по-доб­ри ус­ло­вия за фун­к­ци­о­ни­ра­не на оси­гу­ри­тел­на­та сис­те­ма, ка­за Гри­гор Ди­мит­ров от Бъл­гар­с­ка­та сто­пан­с­ка ка­ма­ра (БСК), пре­да­де БНР. По­со­ка­та е вяр­на, тряб­ва да оти­ва­ме към по­ви­ша­ва­не на въз­раст­та и към за­сил­ва­не на си­гур­ност­та на оси­гу­ри­тел­на­та сис­те­ма, до­ба­ви още той.

Ако искаме да имаме осигурителна система, тя има цена и трябва да се плаща

 

Ася Го­не­ва - из­пъл­ни­те­лен сек­ре­тар на КНСБ

Го­во­рим за въз­с­та­но­вя­ва­не­то раз­ме­ра на внос­ки­те за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, за­що­то има­ше на­ма­ля­ва­не. То­ва, ко­е­то бе­ше взе­то от раз­ме­ра на те­зи внос­ки с мо­ти­ва, че по то­зи на­чин ра­бо­то­да­те­ли­те и бъл­гар­с­ки­те пред­п­ри­я­тия ще­ли да ста­на­т по-кон­ку­-
рен­т­нос­по­соб­ни, ще­ли да пла­щат по-ви­со­ки зап­ла­ти, щя­ла да ско­чи за­е­тост­та през го­ди­ни­те. Но ня­ма яс­ни бе­ле­зи, че то­ва се е слу­чи­ло, ма­са­та на при­хо­ди­те от оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки в БВП въ­об­ще не е на­рас­на­ла. Ня­ма друг на­чин, тряб­ва да си да­дем смет­ка, че ако ис­ка­ме да има­ме оси­гу­ри­тел­на сис­те­ма, тя има це­на и тя тряб­ва да се пла­ща. Са­мо че след на­ма­ле­ни­е­то, при­хо­ди­те се­га ще се ком­пен­си­рат с уси­ли­я­та на дър­жа­ва­та и на ця­ло­то на­се­ле­ние през ДДС и дру­ги да­нъ­ци. Ня­ма­ме ни­как­во ко­ле­ба­ние за пра­вил­ност­та на мяр­ка­та, пред­ло­же­на от Кал­фин за пос­те­пен­но уве­ли­че­ние на оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки.

Ма­ри­а­на То­до­ро­ва:

 

Цел­та е не­за­ви­сим бю­джет

на НОИ

По раз­лич­ни из­чис­ле­ния към мо­мен­та бю­дже­тът на НОИ е за­ви­сим меж­ду 50 и 52 % от дър­жав­ния бю­джет, а де­фи­ци­тът в НОИ е око­ло 2 ми­ли­ар­да. Ако про­дъл­жа­ва да фун­к­ци­о­ни­ра нас­то­я­щи­ят со­ци­а­ле­н мо­дел та­ка, как­то до­се­га има тен­ден­ция та­зи за­ви­си­мост от бю­дже­та да на­рас­т­ва и да се стиг­не до- там, че го­ля­ма част от пен­си­и­те ще се фи­нан­си­рат от бю­дже­та. Бю­дже­тът на НОИ тряб­ва да бъ­де не­за­ви­сим. А край­на­та цел на то­ва е ед­на - да се вър­ви към плав­но уве­ли­ча­ва­не на пен­си­и­те, та­ка че до­хо­дът от 35-40% от зап­ла­та­та, как­то е се­га, да ста­не 70% от зап­ла­та­та. То­ест един ден хо­ра­та ка­то се пен­си­о­ни­рат, да зна­ят, че ще по­лу­чат 70% от нас­то­я­щия си до­ход, ко­е­то ще им оси­гу­ри кол­ко­то мо­же по-дос­той­ни ста­ри­ни.

 Да, плав­но­то по­кач­ва­не на оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки ще оси­гу­ри по-ви­со­ки пен­сии. Ръс­тът на внос­ки­те ще бъ­де с 0,5% на го­ди­на, ка­то цел­та е да се стиг­не до 4,5%.  Има раз­лич­ни мне­ния, че то­ва ня­ма да се от­ра­зи чув­с­т­ви­тел­но на раз­ме­ра на пен­си­и­те, но мне­ни­е­то на ПП АБВ е, че па­ке­тът от про­ме­ни ще по­доб­ри стан­дар­та на въз­рас­т­ни­те хо­ра.

Пред­ло­же­ни­е­то за уве­ли­ча­ва­не на въз­раст­та за пен­си­о­ни­ра­не бе­ше пос­рещ­на­та дос­та бур­но. То­ва ес­тес­т­ве­но е дис­ку­си­о­нен въп­рос. Вяр­но е, че бъл­га­ри­те ще тряб­ва да ра­бо­тят по-дъл­го вре­ме, но съ­що та­ка тряб­ва да раз­бе­ре­те, че един пен­си­о­нер се из­дър­жа от 1,5 ра­бо­те­щи. С ог­лед на де­мог­раф­с­ка кри­за в Бъл­га­рия плав­но­то на­рас­т­ва­не на въз­раст­та за пен­си­о­ни­ра­не е не­из­беж­на. Важ­но е, че с но­вия па­кет от ре­фор­ми то­ва ста­ва по-плав­но, от­кол­ко­то се е пред­ла­га­ло до­се­га.

Очевидно е, че се тър­си кон­сен­сус меж­ду всич­ки за­ин­те­ре­су­ва­ни стра­ни: по­ли­ти­чес­ки си­ли, ра­бо­то­да­те­ли, ра­бот­ни­ци, син­ди­ка­ти, НПО и пен­си­о­не­ри.

Ре­фор­ма­та на прак­ти­ка

Срещ­нах се със се­мей­с­т­во Ни­ко­ло­ви. Лю­бо­мир и Йор­дан­ка са сред­нос­та­тис­ти­чес­ко се­мей­с­т­в опен­си­о­не­ри. Лю­бо е на 68 го­ди­ни и има 37 го­ди­ни тру­дов стаж. През по-го­ля­ма­та част от жи­во­та си той е ра­бо­тил ка­то мо­дел­чик по дър­во­об­ра­бот­ва­не във Во­ен­ния за­вод в Со­фия. След ка­то зак­ри­ват за­во­да, той е сък­ра­тен и за­то­ва му се на­ла­га да си по­тър­си но­ва ра­бо­та. От 2004 до 2010 г. ра­бо­ти в час­т­на фир­ма, къ­де­то е оси­гу­ря­ван на ми­ни­мал­на ра­бот­на зап­ла­та. През 2010 г. Лю­бо се пен­си­о­ни­ра, но за­ра­ди по­роч­на­та прак­ти­ка на час­т­ни­те фир­ми да дек­ла­ри­рат по-мал­ки су­ми за зап­ла­ти ко­е­фи­циен­тът на Лю­бо па­да и се­га той взи­ма все­ки ме­сец пен­сия в раз­мер на 235 ле­ва. 65-го­диш­на­та му съп­ру­га­та Йор­дан­ка съ­що e пен­си­о­нер­ка от 2010 г. Тя има тру­дов стаж в раз­мер на 40 го­ди­ни и по­лу­ча­ва 240 ле­ва пен­сия. Гос­по­жа Ни­ко­ло­ва до 1989 г. е ра­бо­ти­ла към Ми­нис­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та и пла­ни­ра­не­то. След ка­то зак­ри­ват ве­дом­с­т­во­то, тя ста­ва ка­си­ер в бан­ка. Пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни от тру­до­вия й стаж ми­на­ват в час­т­на фир­ма за три­ко­таж. Там тя е оси­гу­ря­ва­на на ми­ни­мал­ния праг за длъж­ност­та й - ши­вач­ка, съ­от­вет­но съ­що как­то при Лю­бо ко­е­фи­циен­тът за из­чис­ля­ва­не­то на пен­си­я­та й драс­тич­но спа­да. След ка­то се пен­си­о­ни­ра през 2010 г.  Йор­дан­ка про­дъл­жа­ва да ра­бо­ти в час­т­на­та фир­ма, са­мо че през фев­ру­а­ри 2015 г. до­го­во­рът й е прек­ра­тен. Те­зи до­пъл­ни­тел­ни 5 го­ди­ни стаж след пен­си­о­ни­ра­не­то й до­насят уве­ли­че­ние на пен­си­я­та в раз­мер на 20 ле­ва и се­га тя взи­ма 260 ле­ва. Се­мей­с­т­во Ни­ко­ло­ви са ти­пич­ният при­мер за жер­т­ви­те от лип­са­та на ре­фор­ма в со­ци­ал­на­та сис­те­ма. Те са ра­бо­ти­ли цял жи­вот за Бъл­га­рия, а се­га са при­ну­де­ни да "съ­щес­т­ву­ват", а не дос­той­но да жи­ве­ят ста­ри­ни­те си.  Ако со­ци­ал­на­та ре­фор­ма на Ивай­ло Кал­фин бъ­де при­е­та, по­не бъ­де­щи­те пен­си­о­не­ри би­ха мог­ли да жи­ве­ят дос­той­но и да се приб­ли­жат, ма­кар и с бав­ни крач­ки, до ста­ту­са на ос­та­на­ли­те въз­рас­т­ни хо­ра в Ев­ро­па.

03.04.2015г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin