Да приемем реформите, ако искаме по-високи пенсии


Да приемем реформите, ако искаме по-високи пенсии


Без реформа бюджетът на НОИ ще се срине, новите пенсионери също ще получават мизерни пенсии, а осигурителните вноски ще растат ударно, а не плавно

След ка­то пра­ви­тел­с­т­во­то пред­с­та­ви окон­ча­тел­ни­те си пред­ло­же­ния за про­ме­ни в пен­си­он­ния мо­дел, пред­ло­же­ни­я­та на со­ци­ал­ния ми­нис­тър Кал­фин не се при­е­ха ед­ноз­нач­но от ра­бо­то­да­те­ли и син­ди­ка­ти. Мно­зи­на се пи­тат да­ли въ­об­ще е нуж­на ре­фор­ма, да­ли не мо­же до­се­гаш­ни­ят мо­дел да бъ­де по­доб­рен. Да има де­бат по тол­ко­ва важ­на за об­щес­т­во­то те­ма, е съв­сем нор­мал­но. Ра­бо­то­да­тел­с­ки­те ор­га­ни­за­ции не при­е­мат пред­ло­же­на­та схе­ма за уве­ли­ча­ва­не на пен­си­он­ни­те внос­ки, а син­ди­ка­ти­те са про­тив на­рас­т­ва­не­то на въз­раст­та за пен­си­о­ни­ра­не, но са за па­ке­та от ус­ло­вия за пен­си­о­ни­ра­не от въз­раст и стаж.

В пол­за на ре­фор­ма­та съ­що бя­ха да­де­ни со­лид­ни ар­гу­мен­ти. Сред тях са, че про­ме­ни­те ще ста­ват пос­те­пен­но и на въз­мож­но най-мал­ка­та со­ци­ал­на це­на. Но най-важ­ни­ят ар­гу­мент е, че Бъл­га­рия е дос­тиг­на­ла до си­ту­а­ция, в ко­я­то ре­фор­ми­те са край­но на­ло­жи­тел­ни. При­чи­ни­те: бю­дже­тът на НОИ не мо­же да по­не­се си­ту­а­ци­я­та на лип­са на про­ме­ни, де­мог­раф­с­ка­та си­ту­а­ция е кри­тич­на и ще се вло­ша­ва. Ар­гу­мент за нуж­да­та от пен­си­он­на ре­фор­ма съ­що е и раз­ме­рът на пен­си­и­те. Без ре­фор­ма нас­то­я­щи­те нис­ки ни­ва ще бъ­дат "бе­то­ни­ра­ни" - как­то за се­гаш­ни­те пен­си­о­не­ри, та­ка и за бъ­де­щи­те.

Пен­си­он­на­та ре­фор­ма, про­ве­де­на по мо­де­ла "Кал­фин", е шанс всич­ки­те те­зи не­ща да не се слу­чат, а про­мя­на­та да ста­не пос­те­пен­но и с от­чи­та­не на раз­лич­ни­те ин­те­ре­си. Впро­чем, ако не бъ­де нап­ра­ве­на се­га, тя ра­но или къс­но ще се слу­чи, при то­ва шо­ко­во.Ако про­ме­ни­те бъ­дат при­е­ти та­ка, как­то са раз­че­те­ни в Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, до 2028 г. пен­си­и­те мо­гат да на­рас­нат с 40 на сто, а НОИ ще ста­не не­за­ви­сим от дър­жав­ния бю­джет до 2032 г. Имен­но ана­ли­зът на те­зи ар­гу­мен­ти по­каз­ва, че ре­фор­ми­те в пен­си­он­ния мо­дел ня­мат ал­тер­на­ти­ва.

Пър­ви­ят стълб на дър­жав­но­то об­щес­т­ве­но оси­гу­ря­ва­не - пен­си­и­те, ко­и­то се из­п­ла­щат от НОИ, е раз­ход­но-пок­ри­ващ. То­ва оз­на­ча­ва, че всич­ки хо­ра, ко­и­то в мо­мен­та ра­бо­тят и са оси­гу­ре­ни, на прак­ти­ка пла­щат пен­си­и­те на нас­то­я­щи­те пен­си­о­не­ри. Тех­ни­те оси­гу­ри­тел­ни внос­ки слу­жат за ос­но­вен из­точ­ник на бю­дже­та за пен­сии. Вло­ша­ва­не­то на де­мог­раф­с­ка­та си­ту­а­ция во­ди как­то до стаг­на­ция на раз­ме­ра на пен­си­и­те, та­ка и до рис­ко­ве за пен­си­он­на­та сис­те­ма и бю­дже­та на НОИ. Стра­дат и хо­ра­та, и дър­жа­ва­та. Цел­та е раз­ход­но-пок­рив­на­та сис­те­ма да бъ­де ба­лан­си­ра­на и при­хо­ди­те да са в със­то­я­ние да пок­ри­ват раз­хо­ди­те. Нас­лед­с­т­во­то съ­що е ло­шо. Вмес­то още пре­ди го­ди­ни да се за­поч­не с опи­ти за то­ва ба­лан­си­ра­не на бю­дже­та на НОИ, се ока­за, че в пос­лед­ни­те 10-15 го­ди­ни пос­те­пен­но бя­ха на­ма­ля­ва­ни раз­ме­ри­те на оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки и от око­ло 34 %, се­га внос­ка­та за Фонд "Пен­сии" е 17,8 на сто. То­ва бе пра­ве­но в ус­лу­га на биз­не­са, но за смет­ка на дър­жа­ва­та и пен­си­о­не­ри­те. Съ­че­та­но с де­мог­раф­с­ка­та кри­за, на­ма­ля­ва­не­то на оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки до­ве­де до за­дъ­не­на ули­ца.В край­на смет­ка при­хо­ди­те от ра­бо­те­щи­те изоб­що не мо­гат да пок­ри­ят раз­хо­ди­те за пен­си­о­не­ри­те. Вмес­то 100 % те пок­ри­ват ня­къ­де око­ло 47-48 % от бю­дже­та на НОИ. Ос­та­на­ли­те 53 % се пок­ри­ват със сред­с­т­ва от дър­жав­ния бю­джет.И тук ид­ва мяс­то­то на"чер­ни­те" сце­на­рии:

Най-ло­ши­ят е то­зи, в кой­то в един мо­мент прос­то ня­ма да има па­ри за пен­сии и сис­те­ма­та ня­ма да мо­же да се са­мо­из­дър­жа. Той за съ­жа­ле­ние ста­ва въз­мо­жен, ако не се пред­п­ри­е­ме ре­фор­ма. Дър­жав­ни­ят бю­джет ня­ма как да оси­гу­ря­ва не­ог­ра­ни­че­но на­рас­т­ва­щи раз­хо­ди за пен­сии.

То­га­ва мо­же да се оти­де към един друг не­га­ти­вен сце­на­рий: оси­гу­ри­тел­на­та внос­ка да ско­чи на­вед­нъж с 10 про­цен­та.

Ня­ма съм­не­ние, че ако мо­де­лът ос­та­не в нас­то­я­щия си вид, ще се случ­ва та­ка и че бъ­де­щи­те пен­си­о­не­ри ще по­лу­ча­ват все та­ка нис­ки пен­сии, как­то се­гаш­ни­те.

През 2013 го­ди­на из­ле­зе док­лад на Све­тов­на­та бан­ка, в кой­то ек­с­пер­ти бя­ха из­чис­ли­ли не­об­хо­ди­мия про­цент са­мо за оси­гу­ри­тел­на­та внос­ка във Фонд "Пен­сии". За да мо­же внос­ки­те да пок­ри­ват раз­хо­ди­те за пен­сии, тряб­ва да е 33 на сто. Имен­но в то­зи дух е и пред­ло­же­ни­е­то на Ми­нис­тер­с­т­во­то - чрез уве­ли­че­ние на внос­ка­та да се дос­тиг­не то­зи про­цент, за да мо­же да се ба­лан­си­ра сис­те­ма­та. Но то­ва ще ста­ва мно­го плав­но и по­но­си­мо - са­мо с по по­ло­вин про­цент за го­ди­на. При при­е­ма­не на съв­куп­ни­те мер­ки от пла­на "Кал­фин" ек­с­пер­ти­те из­чис­ля­ват, че до 2032 г. НОИ ня­ма да се нуж­дае от ни­как­ва бю­джет­на суб­си­дия за пок­ри­ва­не на де­фи­ци­та, кой­то се­га е мал­ко над 2 млрд. лв., или 2.5% от БВП.

Раз­би­ра се, за обик­но­ве­ния чо­век де­фи­ци­тът в бю­дже­та е аб­с­т­рак­тен въп­рос, щом усе­ща де­фи­ци­та в соб­с­т­ве­ния си джоб. Без ре­фор­ма в пен­си­он­на­та сис­те­ма ня­ма да мо­же да има и "раз­м­ра­зя­ва­не" на раз­ме­ра на пен­си­и­те, ко­е­то е съ­щин­с­ки­ят въп­рос за все­ки от нас - нас­то­ящ или бъ­дещ пен­си­о­нер. Спо­ред пла­на не са­мо но­во­от­пус­на­ти­те пен­сии ще са в по-доб­ри раз­ме­ри, но има и мер­ки за по­ви­ша­ва­не на ве­че от­пус­на­ти­те пен­сии.

Ед­на от мер­ки­те за пос­ти­га­не­то на то­ва е еже­год­но­то пре­из­чис­ля­ва­не на тях с пос­те­пен­но уве­ли­ча­ва­ща се те­жест на оси­гу­ри­тел­ния стаж. Се­га те­жест­та на го­ди­на оси­гу­ри­те­лен стаж в пен­си­он­на­та фор­му­ла е 1,1%. Пред­ло­же­ни­е­то е от 2017 го­ди­на плав­но да на­рас­не до 1,5% през 2026 го­ди­на, а та­ка пен­си­и­те ще се уве­ли­чат с 40 на сто. 

Днес из­бо­рът на об­щес­т­во­то, на син­ди­ка­ти­те, ра­бо­то­да­те­ли­те и на все­ки от нас е след­ни­ят: ре­фор­ма се­га или бав­на аго­ния на пен­си­он­на­та сис­те­ма. Из­бо­рът е ло­ги­чен и ясен - ре­фор­ма! И щом ве­че вед­нъж сме го нап­ра­ви­ли, мо­жем да за­поч­нем де­бат по де­тай­ли­те.

ЗЕ­МЯ пи­та, ек­с­пер­ти­те от­го­ва­рят

 

  • Аб­со­лют­но на­ло­жи­тел­но ли е да се вди­га пен­си­он­на­та въз­раст? Кое го на­ла­га и не мо­же ли ре­фор­ма­та да се слу­чи по друг на­чин?

Всич­ки пред­ло­же­ния за про­ме­ни, ко­и­то пра­ви Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, са съ­об­ра­зе­ни на пър­во мяс­то с об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че сис­те­ма­та на дър­жав­но­то об­щес­т­ве­но оси­гу­ря­ва­не в Бъл­га­рия е из­п­ра­ве­на пред се­ри­оз­ни пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва и труд­нос­ти, въз­ник­на­ли в ре­зул­тат от мно­жес­т­во фак­то­ри - де­мог­раф­с­ки или ико­но­ми­чес­ки.

По дан­ни на ООН Бъл­га­рия се на­реж­да сред де­сет­те дър­жа­ви с най-зас­та­ря­ва­що на­се­ле­ние в све­та и е на пе­то мяс­то по про­цен­тен дял на въз­рас­т­но­то на­се­ле­ние в рам­ки­те на об­що­то на­се­ле­ние. Око­ло 24,2 % от жи­те­ли­те на стра­на­та са на въз­раст над 60 го­ди­ни.  В ре­зул­тат на про­ме­ни­те в раж­да­е­мост­та и в смър­т­ност­та и на миг­ра­ци­я­та, не­га­тив­ни­те де­мог­раф­с­ки про­це­си про­дъл­жа­ват. Уве­ли­ча­ва­не­то на въз­рас­т­но­то на­се­ле­ние во­ди до по-го­ле­ми раз­хо­ди за пен­сии, за здра­ве­о­паз­ва­не и за дъл­гос­роч­ни гри­жи. Те­зи де­мог­раф­с­ки проб­ле­ми оказ­ват го­ля­мо зна­че­ние за пен­си­он­ни­те сис­те­ми и в час­т­ност - за дър­жав­но­то об­щес­т­ве­но оси­гу­ря­ва­не в Бъл­га­рия, тъй ка­то то фун­к­ци­о­ни­ра на раз­хо­до­пок­ри­вен прин­цип. То­ва оз­на­ча­ва, че при­хо­ди­те от оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки на ра­бо­те­щи­те се­га след­ва да пок­ри­ват раз­хо­ди­те за пен­сии. Към мо­мен­та оба­че при­хо­ди­те от внос­ки пок­ри­ват по-мал­ко от по­ло­ви­на­та от раз­хо­ди­те за пен­сии, а не­дос­ти­гът от око­ло 52,8 на сто се пок­ри­ва със сред­с­т­ва от дър­жав­ния бю­джет.  Де­мог­раф­с­ки­те тен­ден­ции, свър­за­ни със зас­та­ря­ва­не на на­се­ле­ни­е­то, уве­ли­ча­ва­не сред­на­та про­дъл­жи­тел­ност на жи­во­та и на­ма­ля­ва­не броя на хо­ра­та в ра­бо­тос­по­соб­на въз­раст, во­дят до не­га­тив­ни пос­ле­ди­ци за со­ци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не.

09.04.2015 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin