Бюрото по труда дава шанс на младите да намерят работа


Бюрото по труда дава шанс на младите да намерят работа


Приемаме лично и преживяваме проблемите на хората, с които работим, разказва пред ЗЕМЯ трудовият медиатор Марина Пеевска

 

Съз­да­дох при­я­тел­с­т­ва с мно­го без­ра­бот­ни хо­ра, на ко­и­то по­мог­нах да се ре­а­ли­зи­рат про­фе­си­о­нал­но. То­ва спо­де­ля Ма­ри­на Пе­ев­с­ка, ко­я­то е тру­дов ме­ди­а­тор в Ди­рек­ция "Бю­ро по тру­да - Сер­ди­ка". На та­зи про­фе­сия са се пос­ве­ти­ли 460 спе­ци­а­лис­ти, ко­и­то са във всич­ки Бю­ра по тру­да и фи­ли­а­ли към тях. Ра­бо­та­та й е свър­за­на с ми­си­я­та да пос­ред­ни­чи на хо­ра, ко­и­то си тър­сят ра­бо­та. Сред кон­к­рет­ни­те за­да­чи, ко­и­то всеки-
д­нев­но из­пъл­ня­ва, са ре­гис­т­ра­ци­я­та на без­ра­бот­ни­те ли­ца, ко­и­то съ­що та­ка тряб­ва да на­соч­ва към раз­лич­ни обу­че­ния и учас­тие в прог­ра­ми за за­е­тост.

"Ра­бо­тим ак­тив­но и с ра­бо­то­да­те­ли­те. Сре­ща­ме се с тях, пред­ла­га­ме им раз­лич­ни прог­ра­ми на Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка (МТСП), по ко­и­то те мо­гат да по­лу­чат фи­нан­си­ра­не при наз­на­ча­ва­не на без­ра­бот­ни. Та­ки­ва въз­мож­нос­ти раз­к­ри­ват мер­ки­те по Опе­ра­тив­на прог­ра­ма "Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си" (ОП РЧР) на ми­нис­тер­с­т­во­то и На­ци­о­нал­ния план за дей­с­т­вие по за­е­тост­та (НПДЗ), ко­и­то Аген­ци­я­та по за­е­тост­та из­пъл­ня­ва", раз­каз­ва тя.

"Слу­ча­и­те ви­на­ги са ин­те­рес­ни, уни­кал­ни, за­що­то вся­ка ед­на чо­веш­ка съд­ба е раз­лич­на", ка­те­го­рич­на е Ма­ри­на в от­го­вор на въп­рос да­ли в ра­бо­та­та й има нат­ру­па­на ру­ти­на. Тру­до­ви­ят ме­ди­а­тор се сре­ща не­ряд­ко с от­ча­я­ни хо­ра, ко­и­то имат нуж­да от про­фе­си­о­нал­на и чо­веш­ка под­к­ре­па. С ак­тив­на ра­бо­та те при­до­би­ват во­ля и уве­ре­ност, че от­но­во ще имат въз­мож­ност­та да се тру­дят.

"Мно­го мла­де­жи се об­ръ­щат към нас, за да на­ме­рят ра­бо­та. Тър­сим най-под­хо­дя­ща­та за тях, а при лип­са ги на­соч­ва­ме към прек­ва­ли­фи­ка­ция. Та­ка те по­ви­ша­ват про­фе­си­о­нал­ни­те си уме­ния, тру­пат стаж по спе­ци­ал­ност­та и са по-кон­ку­рен­тос­по­соб­ни в ди­на­мич­ния па­зар на тру­да", раз­каз­ва Ма­ри­на.

Тя да­ва и кон­к­ре­тен при­мер с мла­до мом­че, ре­гис­т­ри­ра­но в Бю­ро­то по тру­да, ко­е­то ус­пя­ва да се ре­а­ли­зи­ра на тру­до­вия па­зар. Той кан­ди­дат­с­т­ва по про­ек­та "Но­во ра­бот­но мяс­то" по ОП РЧР и би­ва одоб­рен за тър­гов­с­ки пред­с­та­ви­тел на фир­ма, ка­то ра­бо­ти на длъж­ност­та ця­ла го­ди­на.

След края на ста­жа мла­де­жът е пре­наз­на­чен на пос­то­я­нен тру­дов до­го­вори по­лу­ча­ва доб­ра про­фе­си­о­нал­на пер­с­пек­ти­ва

"Имен­но за­то­ва все­ки тряб­ва да опит­ва, да не гу­би ку­раж и на­деж­да", обоб­ща­ва Ма­ри­на.

"То­ва за нас е доб­ре ре­а­ли­зи­ран слу­чай, за­що­то мла­де­жът ос­та­ва на пос­то­я­нен тру­дов до­го­вор", обяс­ня­ва тру­до­ви­ят ме­ди­а­тор.

"Пом­ня ед­на же­на, ко­я­то пре­ми­на обу­че­ние за опе­ра­тор на ком­пю­тър. Бе­ше вклю­че­на в прог­ра­ма на Ми­нис­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка за суб­си­ди­ра­на за­е­тост, ко­я­то се из­пъл­ня­ва по ОП РЧР. Ра­бо­те­ше три ме­се­ца в На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут. То­ва се ока­за це­нен опит и стаж, кой­то й от­во­ри но­ви въз­мож­нос­ти за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. В мо­мен­та тя ра­бо­ти по съ­ща­та спе­ци­ал­ност в час­т­на фир­ма, ка­то е стъ­пи­ла на кра­ка­та си и има оп­ти­ми­зъм за бъ­де­ще­то. С нея под­дър­жа­ме връз­ка. Ви­на­ги ко­га­то има въз­мож­ност, ид­ва в Бю­ро­то по тру­да. Те­зи хо­ра ве­че съм ги при­е­ла ка­то при­я­те­ли, за­що­то с тях пре­ми­нах­ме през мно­го не­ща за­ед­но

Ви­на­ги се чув­с­т­вам доб­ре, ко­га­то по­ма­га­ме на хо­ра­та", от­к­ро­ве­на е Ма­ри­на.

Тру­до­ви­ят ме­ди­а­тор раз­каз­ва и за мо­ми­че, ко­е­то се включ­ва в обу­че­ние по спе­ци­ал­ност­та опе­ра­тив­но сче­то­вод­с­т­во. С при­до­би­тия сер­ти­фи­кат в Бъл­га­ро-гер­ман­с­ки­те цен­т­ро­ве за обу­че­ние тя кан­ди­дат­с­т­ва и би­ва при­е­та да учи вис­ше об­ра­зо­ва­ние по спе­ци­ал­ност "Сче­то­вод­с­т­во и кон­т­рол" в Сви­щов. "До­ри се­га е по­ка­не­на на по­ред­но ин­тер­вю в бан­ка, ка­то има всич­ки шан­со­ве да по­лу­чи же­ла­на­та ра­бо­та", раз­каз­ва още Ма­ри­на и спо­де­ля, че с ко­ле­ги­те й стис­кат пал­ци и вяр­ват ис­к­ре­но в ус­пе­ха й.

"До­вол­на съм, ко­га­то не­ща­та се случ­ват и хо­ра­та ус­пя­ват да на­ме­рят под­хо­дя­ща­та за тях ра­бо­та. По то­зи на­чин по­ма­гам не са­мо на тях, но и на се­бе си", ка­те­го­рич­на е Ма­ри­на. "Гор­дост­та и чув­с­т­во­то за доб­ре свър­ше­на ра­бо­та са ед­ни от най-доб­ри­те сти­му­ли да ра­бо­тиш в Бю­ро­то по тру­да", за­я­вя­ва мла­да­та же­на.

По ду­ми­те й на­со­ка­та на по-мла­ди­те хо­ра, ко­и­то са за­вър­ши­ли са­мо сред­но об­ра­зо­ва­ние, е свър­за­на с тър­се­не­то на под­хо­дя­ща­та за тях спе­ци­ал­ност за вис­ше об­ра­зо­ва­ние. "Те имат ко­ле­ба­ния към как­во точ­но да се на­со­чат ка­то ра­бо­та и за­то­ва се опит­ва­ме да на­ме­рим и от­к­ри­ем ин­те­ре­си­те им, да им по­мог­нем да се ори­ен­ти­рат към то­ва, с ко­е­то би­ха ис­ка­ли да се за­ни­ма­ват. В цен­т­ро­ве­те за ка­ри­ер­но раз­ви­тие в мо­мен­та се из­вър­ш­ват сре­щи с ра­бо­то­да­те­ли и кон­сул­тан­ти, ко­и­то по­ма­гат на мла­де­жи­те да се ори­ен­ти­рат про­фе­си­о­нал­но". Те са мно­го за­ин­те­ре­со­ва­ни към про­ек­ти­те ка­то нап­ри­мер "Старт на ка­ри­е­ра­та" и "Мла­деж­ка за­е­тост",ко­я­то в мо­мен­та е в ход. То­ва са про­ек­ти на МТСП, с ко­и­то те са за­поз­на­ти. В мо­мен­та пре­ди стар­ти­ра­не­то на та­ка­ва схе­ма, на­рас­т­ва по­то­кът на ре­гис­т­ри­ра­ни­те при нас мла­ди хо­ра, ко­и­то бър­зо ус­пя­ват да се ре­а­ли­зи­рат на тру­до­вия па­зар", обяс­ня­ва тя. Ма­ри­на по­яс­ня­ва, че мла­ди­те хо­ра се уве­ли­ча­ват то­га­ва, ко­га­то стар­ти­ра но­ва прог­ра­ма и има оп­ре­де­лен про­ект, по кой­то се ра­бо­ти от Аген­ци­я­та по за­е­тост­та. "Част от тях са по ОП РЧР, фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия со­ци­а­лен фонд, а дру­ги­те - от НПДЗ, фи­нан­си­ран от дър­жав­ния бю­джет. Об­х­ва­щат се мно­го раз­лич­ни спе­ци­ал­нос­ти. От тек­с­то­об­ра­бот­ва­не и опе­ра­тор на ком­пю­тър до бар­ман и сер­ви­тьор, ка­си­ер, ка­ме­ри­ер, опе­ра­тив­но сче­то­вод­с­т­во, про­да­вач-кон­сул­тант, дей­нос­ти, свър­за­ни с озе­ле­ня­ва­не и цве­тар­с­т­во, про­из­вод­с­т­во на ку­ли­нар­ни из­де­лия и на­пит­ки", из­б­ро­я­ва Ма­ри­на.Тя е убе­де­на, че по-го­ля­ма­та част от хо­ра­та са до­вол­ни от при­до­би­та­та ква­ли­фи­ка­ция, за­що­то по­не по­ло­ви­на­та от тях ус­пя­ват да
на­ме­рят ра­бо­та с при­до­би­тия опит.

 

Ек­с­пер­тът раз­ка­за и за най-чес­то сре­ща­ни­те проб­ле­ми, с ко­и­то се сблъс­к­ват без­ра­бот­ни­те хо­ра у нас. "На пър­во мяс­то стои нис­ка­та ква­ли­фи­ка­ция. Дру­ги­ят проб­лем е свър­зан с пред­с­та­вя­не­то на ин­тер­вю­то с ра­бо­то­да­те­ля. Мно­го хо­ра имат нуж­да от мо­ти­ва­ция, от ра­зяс­не­ния, от кон­к­рет­на по­мощ. Проб­лем за ня­кои е из­гот­вя­не­то на мо­ти­ва­ци­он­но пис­мо и под­го­тов­ка за ав­то­би­ог­ра­фия по ев­ро­пей­с­ки­те изис­к­ва­ния. Не все­ки оба­че е за­поз­нат с но­ви­те мо­де­ли, та­ка че на мно­го от тях по­ма­га­ме по то­зи на­чин. Под­гот­вя­ме ги за тях­но­то пред­с­та­вя­не пред ра­бо­то­да­те­ля.Го­ля­ма част от без­ра­бот­ни­те имат не­об­хо­ди­ма­та ква­ли­фи­ка­ция и уме­ния, но не зна­ят как да ги пред­с­та­вят. Пра­вим ате­ли­е­та за тър­се­не на ра­бо­та, в ко­и­то мно­го от тях се под­гот­вят имен­но за сре­ща­та си с ра­бо­то­да­те­ля", обяс­ня­ва Ма­ри­на.

Към без­ра­бот­ни­те мла­ди хо­ра, ко­и­то не са ре­гис­т­ри­ра­ни в Бю­ро­то по тру­да, тя апе­ли­ра: "При­зо­ва­вам ги да се ре­гис­т­ри­рат, за да не про­пус­кат въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то им се пре­дос­та­вят тук. Бю­ро­то по тру­да ра­бо­ти из­ця­ло за тях. Има мно­го прог­ра­ми и схе­ми, с ко­и­то мо­жем да сме по­лез­ни. Най-ве­че ка­то за­е­тост, за­що­то иде­я­та е те­зи мла­де­жи да се ре­а­ли­зи­рат на па­за­ра на тру­да и да ра­бо­тят по спе­ци­ал­ност­та си".

Взи­ма­ме си до­виж­да­не с Ма­ри­на, за­що­то я ча­ка ра­бо­та. След крат­ко­то ни ин­тер­вю тя тряб­ва да при­е­ме мъж на сред­на въз­раст, кой­то е сък­ра­тен от час­т­на фир­ма. Той съ­що се е до­ве­рил на дър­жа­ва­та в ли­це­то на Бю­ро­то по тру­да, за­що­то знае, че имен­но тук мо­же да по­лу­чи по­мощ в то­зи тру­ден жи­тей­с­ки мо­мент. По­же­ла­ва­ме й къс­мет и ус­пех, за­що­то ра­бо­та­та й е труд­на, но из­клю­чи­тел­но важ­на за об­щес­т­во­то и мно­го бла­го­род­на.

 

Близо 20 хиляди са свободните работни места през март

 

В бю­ра­та по тру­да през март са би­ли за­я­ве­ни 19 770 ра­бот­ни мес­та в ре­ал­на­та ико­но­ми­ка, с 6244 по­ве­че от пред­ход­ния ме­сец и с 1772 мес­та по­ве­че спря­мо март 2014 г., съ­об­щи­ха от Аген­ци­я­та по за­е­тост­та. Час­т­ни­ят сек­тор е обя­вил 13 981 от тях, или поч­ти 71 % от всич­ки за­я­ве­ни мес­та. Най-мно­го сво­бод­ни ра­бот­ни мес­та са за­я­ве­ни от се­зон­ни­те дей­нос­ти:

  • от пре­ра­бот­ва­ща­та про­миш­ле­ност 3905 мес­та;
  • от хо­те­ли­ер­с­т­во­то и рес­то­ран­тьор­с­т­во­то  - 3054;
  • от тър­го­ви­я­та  - 2755 мес­та;
  • от сел­с­ко­то, гор­с­ко­то и риб­но­то сто­пан­с­т­во - 2595.

След­ват за­я­ве­ни­те ра­бот­ни мес­та в сек­то­ра с нед­ви­жи­ми имо­ти, ко­и­то са 1154, а в тран­с­пор­та, скла­ди­ра­не­то и по­щи­те са 1017.

За стро­и­тел­с­т­во­то в бю­ра­та по тру­да се тър­сят 991 ду­ши, а за дър­жав­но­то уп­рав­ле­ние - 817. Ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­те и спо­ма­га­тел­ни дей­нос­ти обя­вя­ват не­об­хо­ди­мост от 741 ра­бот­ни­ци и слу­жи­те­ли. По прог­ра­ми­те от На­ци­о­нал­ния план за дей­с­т­вие по за­е­тост­та в бю­ра­та по тру­да са за­я­ве­ни 2725 ра­бот­ни мес­та, ка­то пре­об­ла­да­ва­ща­та част от тях са по ре­ги­о­нал­ни­те прог­ра­ми, уто­чни­ха от Аген­ци­я­та.

17.04.2015 г.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin