НОВИНИ


НОВИНИ


          

Информационен ден за българските граждани в гр. Лерида, автономна област Каталуния

На 22 април 2017 г. (събота), от 16.00 часа, в гр. Лерида, CentroCivicodeEreta, PlazadelaEreta, 8  ще се проведе информационен ден за българските граждани.  Информационният ден се организира от Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към българското Посолство в Мадрид и отАсоциация MЕЧТА ЛЕРИДА.  

По време на събитието българите, пребиваващи и работещи в областта,  ще могат да получат консултация и отговори на въпроси, свързани с пенсиониране, обезщетения и помощи за безработица, майчинство, здравни осигуровки, трудови въпроси и др. Ръководителят на Службата  Елица Славчева ще представи актуална информация пред присъстващите в сферата на труда и социалната политика.

Повече информация можете да получите на тел. +34 918  511 603  .

Информационен ден за българските граждани в гр. Бургос, автономна област Кастилия и Леон

На 18.12.2016 г. (неделя), от 11.00 часа, в гр. Бургос, в залата на ParroquiaSanJulian, plazaGuadalajaras/nще се проведе информационен ден за българските граждани.  Информационният ден се организира от Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към българското Посолство в Мадрид и отАсоциация РИЛА, гр. Бургос.  

По време на събитието българите, пребиваващи и работещи в областта,  ще могат да получат консултация и отговори на въпроси, свързани с пенсиониране, обезщетения и помощи за безработица, майчинство, здравни осигуровки, трудови въпроси и др. Ръководителят на Службата  Елица Славчева ще представи актуална информация пред присъстващите в сферата на труда и социалната политика.

Повече информация можете да получите на тел. +34 918  511 603  .

 

Надзорният съвет на НОИ взе решение за осъвременяване на пенсиите с 2,6% от 1 юли 2016 г.

На свое заседание, проведено на 16 май 2016 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2016 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2015 г., да бъдат осъвременени с 2,6%.

Решението е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

От Националния осигурителен институт напомнят, че за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на института или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.

Още шест електронни услуги на НОИ вече са достъпни с ПИК на НАП

От 06 април 2016 г. е осигурен достъп с персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП) до още шест електронни услуги, обхващащи различни сфери на дейността на НОИ.  Потребителите вече могат да направят „Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица“, както и „Справка за изплатени парични обезщетения за безработица“. С ПИК на НАП е достъпна и „Справката за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) чрез НОИ по ЕГН“.

Достъпна чрез идентификационния код на НАП е и електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“, както и „Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО“. Могат да се проследяват и решения по жалби срещу административни актове на НОИ. Всички електронни услуги на НОИ, достъпни с ПИК на НАП, са публикувани на електронната страница на НОИ в рубрика „Е-услуги/Справки/С ЕГН и ПИК на НАП“. Предстои разширяване на списъка.

Испанското правителство взе решение за продължаване действието на 2 програми за дългосрочно безработни лица

През м. април 2016 г. испанското правителство реши да продължи програмата дългосрочно безработни ProgramadeActivacionparaelempleо, която влезе в сила в началото на миналата година и от която досега са се възползвали 100 000 души. Решено е също така да се продължи с още 6 месеца друга програма за дългосрочно безработни лица – PREPARA, предназначена за тези, които са без работа повече от една година. Новото е, че програмата ще бъде в сила, докато безработицата в страната спадне под 18 % от активното население, а не под 20%, както беше досега.

TopofForm

BottomofForm

 

  Важна информация за българските работнички, пристигащи в Испания за бране на ягоди

Всяка година се извършва набиране на работнички за бране на ягоди от работодатели от испанските кооперативи Sociedad cooperativa Santa María de  la Rábida и COOP. AGR. HORT. CARTAYA, S.C.A. Набирането става чрез Агенцията по заетостта и бюрата по труда в България. За съжаление, разполагаме с информация, че лице, което се представя като Евелина Христова набира чрез лични контакти кандидатки за бране на ягоди в Испания, като ги въвежда в заблуждение, че работи от името на горните кооперативи и със съгласието на Агенцията по заетостта. Един от работодателите, при които се изпращат работнички, се намира в Алмонте  и там условията на труд и живот са абсолютно неприемливи. Транспортът се извършва с румънската транспортна фирма TABITA TOUR.
В тази връзка напомняме, че когато става дума за селскостопанска работа в Испания чрез посредничество на Агенцията по заетостта, следва да Ви потърсят лично: Стефана Христова, представител на COOP. AGR. HORT. CARTAYA, или  Силвия Калиновска - представител на Sociedad cooperativa Santa María de  la Rábida /превозът е чрез транспортна фирма КРАСЕН ХАРМАНИ/.

Препоръчваме Ви да бъдете внимателни при разговори със съмнителни лица, предлагащи работа в Испания, да си записвате информацията, която те Ви дават и при съмнения, да сигнализирате в бюрото по труда.

 

В събота, 16 април 2016 г. ще се проведе информационен ден за българите, работещи в Андалусия

 

Информационен ден за българите, работещи в област Андалусия, Испания, ще се проведе в събота, 16 април 2016 г. Началото е в 16:00 часа в актовата зала на Културен дом „ValleInclan“ (Avda. delaPalmilla, 16) в град Малага. В същата сграда се помещава асоциация „Българска роза“.

По време на събитието българите, работещи в Испания, ще могат да получат консултация и отговори на въпроси, свързани с пенсиониране, обезщетение и помощи за безработица, майчинство и др. Ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на България в Мадрид Елица Славчева ще представи актуална информация пред присъстващите в сферата на труда и социалната политика.

Повече информация можете да получите на тел. +34 647 830 769  .

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с Решение на Съда на Европейския съюз от ноември 2014 г., с което се установява несъвместимост между разпоредба от Договора за функциониране на Европейския съюз и разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, не следва да се прилага изискването на чл. 94, ал. 2 КСО за прекратяване на трудова дейност по законодателството на държава, с която е сключен международен договор в областта на социалната сигурност при преценка право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

            Конкретно за българските граждани, пребиваващи в Испания, това означава, че за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст от България вече не е необходимо лицата да са прекратили трудовата си дейност по законодателството на Испания. Съответно при подаване на заявление за пенсия за старост лицата не следва да декларират дата на прекратяване на трудова дейност по законодателството на Испания.

 

От 1 юли 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) извършва четири нови електронни услуги:

-          “Издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава”.

-          “Издаване на удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава”

Тези две услуги касаят издаване на удостоверения от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ (ЕРМД) или териториалното поделение (ТП) на НОИ, което изплаща пенсията/те и добавката/те.

-          “Издаване на удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер”

Услугата е от компетенциите на дирекция ЕРМД в НОИ. Така лицата с настоящ адрес на територията на други държави доказват обстоятелството, че не получават пенсия, отпусната по законодателството на Република България.

-          „Изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер”.

Повече информация на сайта на НОИ:

http://www.noi.bg/newsbg/3668-neweluslugi01072015

 

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширява списъка на достъпните по електронен път услуги на институцията. От началото на октомври 2015 г. на интернет страницата на НОИ е публикувана нова полезна е-услуга - „Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия“. Програмният продукт е насочен към всички осигурени лица, на които предстои пенсиониране или преизчисляване на вече отпусната пенсия от друг период. Той подпомага потребителите да определят кои са най-благоприятни като доход за тях три последователни години до края на 1996 г., които да бъдат включени във формулата за изчисляване или преизчисляване на пенсията им.
След въвеждане на данните (по години или по месеци) и стартиране на изчислението, системата автоматично сравнява попълнените доходи със средните работни заплати за съответните периоди и посочва кой от тях е най-благоприятен за лицето.
При сравняването за определяне на най-добрия период за времето от 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г. участват единствено периодите, в които са въведени 36 последователни месеца (при въвеждането по месеци) или 3 последователни години (при въвеждане по години). Периодите, които имат прекъсвания, не участват в определянето на периода.
Услугата е достъпна на интернет страницата на НОИ в рубрика „Е-услуги”/ „Справки”/ „Справки със свободен достъп“.

 

От 24 ноември 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълни списъка с електронни услуги с две нови административни услуги, насочени към пенсионерите. „Заявление от пенсионер за смяна на настоящ адрес на територията на Република България или друга държава“ е административна услуга, която облекчава всички лица, получаващи пенсия по българското законодателство и желаeщи да сменят адреса, на който я получават в България или в чужбина.  Електронното заявление се подава през сайта на НОИ в рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги” – „Европейски регламенти и международни договори“.

Втората електронна услугата е „Заявление за спиране на пенсия“, която също попада в списъка на административните услуги на НОИ. Тя е насочена към всички лица, които по собствено волеизявление желаят спиране на пенсията/ите и добавката/те към нея. За живеещите на територията на страната компетентният орган е съответното териториално поделение на НОИ, а за лица с постоянен адрес в чужбина - дирекция "Европейски регламенти и международни договори" в Централно управление.

При подаване на електронно заявление за съответната услуга то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.

Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”. И за двете не се дължат такси.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin