НОВИНИ


НОВИНИ


На 01.01.2017 г. в Австрия в сила влезе Закон за борба с дъмпинга при възнагражденията и социалния дъмпинг (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz –LSD-BG). Новият закон следва да гарантира, че работещите в Австрия местни лица и работниците от други държави-членки на ЕС получават равно възнаграждение и работят при същите условия.

 

На 15.05.2017 г. Парламентът в Австрия гласува промени в Закона за борба с дъмпинга при възнагражденията и социалния дъмпинг (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz –LSD-BG). Те влизат в сила на 01.06.2017 г.

 

Най - общо се предвиждат следните промени:

1.      Опростяване на правилата за регистрация съгласно чл. 19 от Закона:

Промените в чл. 19 предвиждат включването на нова хипотеза (т.7), съгласно която в транспортния сектор регистрацията да се извършва за общо 6 месеца, а не за всяко отделно командироване. При регистрацията все пак следва да се посочат имената на работниците/служителите, както и номерата на превозните средства, които ще бъдат използвани в периода. Под „транспортен сектор“ следва да се разбира превоз на лица и стоки, както и превоз (сухопътен, с кораб) за туристически цели. В групата лица, заети в сектора са включени и лицата, които са ръководители на туристическата група. Подчертава се, че тези разпоредби в никакъв случай не противоречат на заложените условия в т.1 и 2 от същия член. Трябва да се има предвид, че промените в посочените лица или превозни средства при регистрацията също следва да бъдат съобщени.

2.      Опростяване на задължението на работодателите, които командироват работници, да имат в готовност документите по чл. 22 от Закона:

Направени са изменения в чл. 22, т.1, като допълнително е въведена т.1а, в сила само за транспортния сектор. Съгласно новата т.1а трудовият договор (на английски или немски език) и записите за работното време по смисъла на чл. 36 от Регламент (ЕС) № 165/2016 следва да бъдат на разположение в превозното средство и при извършване на контрол да бъдат представени незабавно. Като това може да бъде осъществено и в електронна форма, но при условие, че не възникват съмнения за тяхната достоверност. Важно е също така тези документи да бъдат в такъв формат, че да могат да бъдат предоставени за допълнителни проверки на финансовата полиция или други контролиращи органи в Австрия. По отношение на документите, доказващи възнаграждението, те могат да бъдат изисквани на немски език, за месеца, в който се извършва проверката, както и за предходния месец, ако лицето е било заето през него в Австрия. Срокът за предоставянето им е 14 дни след края на месеца, в който е извършена проверката.

3.      Опростяване на правилата за определяне на лице за контакт съгласно чл. 23 от Закона:

При приемане на Закона работодателят следва да определи лице за контакт, което да посочи в регистрационната форма. След влизане в сила на промените лице за контакт може да бъде водачът на превозното средство.

 

! Предоставената информация не е тълкуване на изменението на закона. С оглед недопускане на грешки, следва самостоятелна да се запознаете с промените.

 

! Подробна информация на немски и английски език всеки работодател може да получи на www.entsendeplattform.at, като там можете да изпращате и писмени запитвания. От страна на Федералното министерство на труда, социалните въпроси и правата на потребителя беше обърнато внимание, че всеки работодател е длъжен самостоятелно и според конкретния случай да провери дали попада в хипотезите на закона или не.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin