Ред за отпускане на средствата


Ред за отпускане на средстватаПредоставянето и изразходването на средствата от Фонда се извършва съгласно изискванията на:

   - Наредба № 1 от 23.03.2006 година за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд”;

   - Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от Фонд “Условия на труд”;

   - По реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Участие в процедурата/конкурсите за финансиране може да вземе всеки кандидат, отговарящ на изискванията за финансиране съгласно нормативната уредба, регламентираща дейността на Фонда, след надлежно попълнените образци-формуляри.

Подадените от кандидатите предложения по всяка процедура/конкурс подлежат на разглеждане, оценка и класиране от Управителния съвет на Фонда.

Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителя на фонда.

Кандидатстването, оценката и класирането на предложенията става при спазване на принципите на прозрачност и ефективност, и се извършват в условията на открита конкуренция и безпристрастна оценка на отделните предложения.

Кандидатите се уведомяват писмено в зависимост от това дали са одобрени или не проектът им да бъде финансиран, а с одобрените кандидати Управителят на Фонда сключва договор.

Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта с който се кандидатства.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin